top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 4 - ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാസ്മരിക ബലം

15. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാത്ത സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും

നിർബന്ധ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങിനെയാണ് ചന്ദ്രനിലേക്കും, ചൊവ്വയിലേക്കും ശൂന്യാകാശ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാവുക? അവർക്ക് എങ്ങിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും നിർമ്മിക്കാനാവുക? എങ്ങിനെ ലെയ്ത്തുകളും, വാഹന യന്ത്രങ്ങളും, മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കാനാവുക? എങ്ങിനെ ഡാമുകളും, ബഹുനിലകെട്ടിടങ്ങളും പണിയാനാവുക?


ഇതിനുള്ള വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മിക്ക കാര്യങ്ങളും, കോളെജുകളിലും മറ്റും എത്രവർഷം പഠിച്ചാലും ഒരാൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൽ MSc.യോ PhDയോ എടുത്തത് കൊണ്ട് ചന്ദ്രനിലേക്കും, ചൊവ്വയിലേക്കും ശൂന്യാകാശ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത് പോലെതന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ Hard disk ഓ Mother Boardഓ നിർമ്മിക്കാൻ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.


ഈ വിധ വിവരങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചെടുക്കാൻ, മറ്റ് തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. തെളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഈ വക സാങ്കേതിക വിദ്യ അറിവുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും അവ കെട്ടെടുക്കണം. എന്നാൽ ജനലോ, വാതിലോ പൊളിച്ച് കട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവയല്ല ഈ വിധ വിവരങ്ങൾ. തന്ത്രവും, കാപട്യവും, കടപ അടിയാളത്തവും, വ്യാജ വൈഷമ്യാവസ്ഥ അഭിനയിച്ചും മറ്റുമായി ആ ഇടങ്ങളിൽ കയറി, സൌഹൃദവും, ആദരവും, കള്ളകടപ്പാടും അഭിനയിച്ച്, അവിടങ്ങളിൽ ഉള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈക്കലാക്കണം.


ഫ്യൂഡൽഭാഷാ രാജ്യങ്ങൾ ഈ വിധ തന്ത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല.


പലപ്പോഴും ഓരോ യന്ത്രസംവിധാങ്ങളുടേയും, സാങ്കേതിക സംരംഭങ്ങളുടേയും കാര്യമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം അതിനായുള്ള സാമഗ്രമികൾ നൽക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ പക്കാലാവും ഉണ്ടാവുക.


ഒരു പദ്ധതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പലരീതിയിലും അതിനായുള്ള പലവിധ വിജ്ഞാനങ്ങളും കൈവശം ഉണ്ടാവും. ഇന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ കോളെജിൽ ഊർജജതന്ത്രത്തിന് പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശൂന്യാകാശ യാത്രാവിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അറിവ് ലഭിക്കാം. കോളെജിൽ പഠിക്കാത്ത ആൾക്കും ഇതേ അറിവ് കൈക്കലാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം നീങ്ങാൻ ആവില്ലതന്നെ.


പിന്നങ്ങോട്ടുള്ള പ്രയാണം, കാര്യമായ സാമ്പത്തിക മുതൽ മുടക്ക് നടത്തി, യന്ത്രങ്ങളും, സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും മറ്റും പ്രായോഗികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചും, പഠിച്ചും, ആണ് നേടുക.


NASA അയച്ച Viking Spacecraft (വൈക്കിങ്ങ് ശൂന്യാകാശ വാഹനം) 1976ൽ ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങി. അന്ന് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് വിപുലമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ന് ഒരു സ്മാട്ട് ഫോണിലൂടെ സാധാരണക്കാരന് ലഭ്യമാണ്.


ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്?


450 കോടി രൂപ ആരെങ്കിലും മുതൽ മുടക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, പലർക്കും, ഇന്ന് ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ഒരു വാഹനം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കാനാവും. അതിനുള്ള ലൈസൻസിങ്ങ് തടസ്സങ്ങളുടെ ഒഴിവും, സാമാന്യവിജ്ഞാനവും, ഉണ്ടെങ്കിൽ, സാങ്കേതിക വിദ്യയും, ഉപകരണങ്ങളും, വിദഗ്ദ്ധോപദേശങ്ങളും, മറ്റും ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.


ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും സർക്കാർ ചിലവൽ പലതും നടത്തുന്നത്, അതിൽ തൊഴിൽ പരിചയവും മറ്റ് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളും, ഉയർന്ന തൊഴിൽസ്ഥാനങ്ങളും ചിലർക്ക് ലഭിക്കാൻ ഉതകും. അവർ പിന്നീട് ഈ വക തൊഴിൽ പരിചയവും, വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും, ഉയർന്ന തൊഴിൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും വിരമിച്ചവരാണ് എന്ന മേൽവിലാസവും, വൻ പെൻഷൻ സൌകര്യങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് സ്വന്തമായ വിദഗ്ദ്ധോപദശക സംരംഭങ്ങളോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികളോ തുടങ്ങും.


ഇതിൽ വൻ മുതൽ മുടക്കിയ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാജ്യത്തിനോ, അവിടുള്ള ജനങ്ങൾക്കോ പൊതുവായി എന്താണ് ഗുണം ലഭിക്കുക എന്നത് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാജ്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്.


ഇവരുടെ സ്വകാര്യ സംരഭങ്ങളുടെ വിജയം ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിന്റെ വിജയമായ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാം.


1. വാക്കുകൾക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ


2. ഇടുങ്ങിയ ആശയ വിഷയ ലോകത്തിൽ


3. ജനങ്ങളെ മൃഗതുല്യരും അർദ്ധമനുഷ്യരും


4. ബുദ്ധിയും നൈപുണ്യവും സാമൂഹിക


5. നിഴൽപോലും ഇന്ന് ബാക്കിയില്ലാത്ത


6. ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം


7. അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ


8. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇടുങ്ങിയ വിവരത്തിന്റെ


9. ശുദ്ധ ബോഷ്ക് ത്തരം ഉയർന്ന


10. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം


11. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, പലപ്രാവശ്യം


12. പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം


13. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും സംരംഭകത്വവും


14. ഒരു വെളിപാട്


15. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാത്ത


16. യാതോരു പ്രസക്തിയില്ലാത്തതും


17. തരിശായ ബിരുദങ്ങൾ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ മഹനീയ


19. ഇങ്ളിക്ഷിനോടും, ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനോടും


20. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപത്തിലല്ലാത്ത


21. നേത്രങ്ങളിലൂടെ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന


22. ഏത് വിവരവും വാചകവും


23. ആഴമില്ലാത്ത വാചക കസർത്തുകൾ


24. വികലമായ ലളിത പെരുമാറ്റങ്ങൾ


25. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണോ


26. അടിയളത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചാലുളവാകുന്ന


27. വലിയ ആളും അയാളുടെ കീഴിൽ


28. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ താന്തോനിത്തം


29. അപ്രവേശ്യ സ്വഭാവമുള്ള


30. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക അറകളിൽ


31. Mr., Mrs, Miss. തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ


32. തരംതാണവർ വാക്ക് കോഡുകളിൽ


33. വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്


34. ഓഫിസർ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവിൽ


35. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ സാമൂഹിക വരമ്പുകൾ


36. അസാമാന്യമായ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പ്


37. വെറും പത്ത് മിനിറ്റുകൊണ്ട്


38. ഗുണമേന്മയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക്

39. ഹ്രസ്വമായ ദൃശ്യങ്ങൾവരെ വാക്ക്കോഡുകളെ


40. ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നവർ പറയുന്ന


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഫ്യൂഡലിസവും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ


42. അദ്ദേഹം, അയാൾ, അവൻ എന്ന


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പദങ്ങൾ ചുഴിക്കുറ്റി


44. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ പൈശാചിക


45. കാന്ത ദ്രുവങ്ങളുടെ ആകർഷണവും


46. ഭൌതിക ദൃശ്യത്തെ ഒന്നിൽക്കൂടുതലായി


47. ആളെ എടുത്ത് കുടയാനാകുന്ന


48. വൻ വ്യാപ്തിയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്


49. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്ക്


50. പർവ്വതീകരിക്കാനും, ചെറുതാക്കാനും