top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 4 - ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാസ്മരിക ബലം

40. ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായവും, ബഹുമാനിക്കാത്തവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായവും

ഈ ദിക്കിൽവച്ചാണ് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ആ ആളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക എന്നത്.


എന്നാൽ ഇതിലും, ഭാഷാകോഡുകളുടെ കൈകടത്തൽ ശക്തമായിത്തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്.


ഒരാളോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളോടാണ് സാധാരണയായി അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ലോറി ക്ളീനറെക്കുറിച്ച്, ആ ആളുടെ ഡ്രൈവറോടും, ആ ആളുടെ മുതലാളിയോടും, മറ്റ് നിത്യേനെ ബന്ധപ്പെടുന്നവരോടും ചോദിക്കുക.


ഡോക്ടറെക്കുറിച്ച് ആ ആളുടെ കീഴ് ജീവനക്കാരോടും, ഹോസ്പിറ്റൽ മുതലാളിയോടും, ആ ആളുടെ രോഗികളോടും.


ഈ വക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പ്രതികരണം പലപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ആളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാവില്ല, കീഴ് ജീവനക്കാരനായിക്കാണുന്ന ആളുടെ വീക്ഷണകോണ്.


അവൻ, അയാൾ, അദ്ദേഹം എന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായി നിർവ്വചിക്കപ്പെടുമ്പോൾതന്നെ ആളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ മാറ്റം വരും.


മാത്രവുമല്ല, അണിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉള്ള പ്രതികരണമാവില്ല, ആ ആളോട് മത്സരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉള്ളത്.


ഈ ഒരു വിഷയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗഹനമായ ഒന്നാണ്. ഏഷ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭാഷാകോഡുകളിൽ ഈ വിധം ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നിന്നും യതോരു രീതിയിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത പല വിധ കോഡുകളും ഉണ്ട് എന്ന് ബൃട്ടണിലും, യൂഎസ്ഏയിലും യാതോരു വിധ അറിവും ഇല്ലതന്നെ. ഈ കാരണത്താൽത്തന്നെ അവിടെ കോളെജുകളിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യാഭ്യാസ പഠന വിഷയമായ Politics and International Relations ഒരു വിഡ്ഢി വിഷയമായാണ് പരിണമിച്ചിട്ടുള്ളത്.


ഈ വിഡ്ഢി വിഷയം പഠിച്ച് ലോകവിവരം ഉണ്ട് എന്ന് നടിക്കുന്ന പലരും ബൃട്ടൺ, യൂഎസ്ഏ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ വിമത പക്ഷക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടും പ്രചാരവേലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഈ നയതന്ത്രജ്ഞർ അവരുടെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അനാവശ്യ യൂദ്ധരംഗങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.


ബഹുമാനിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയും. ചികഞ്ഞെടുത്ത്.


ബഹുമാനിക്കാത്തവരെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും, നിലവിട്ട് വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കാണുന്ന ആളെക്കുറിച്ച്, മോശം പറയും. ചികഞ്ഞെടുത്ത്.


ഈ വക അഭിപ്രായങ്ങളിലെ, അദ്ദേഹം, അയാൾ, അവൻ എന്ന വാക്കുകൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ദിശാകോഡുകൾ ഉണ്ട്.


അദ്ദേഹം (ഓര്) മോശക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും നോക്കിയാൽ, പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്.


അവൻ (ഓൻ) നല്ലോരുത്തനാണ് എന്ന് ഈ ആളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അടിച്ച് തമർത്തലാണ്.


സാമൂഹിക വാണിജ്യ യുദ്ധരംഗങ്ങളിൽ ഈ വിധ വാക്ക് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിധ ആയുധ പ്രയോഗം ഈ വിധ യുദ്ധരംഗങ്ങൾ നേരിട്ട് വീക്ഷിക്കാനോ, അനുഭവിക്കാനോ ആയാലെ കണ്ടും കേട്ടും അറിയുള്ളു.


വ്യക്തമായ അച്ചടക്കവും ഉച്ചനീചത്വവും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വിധ ആയുധപ്രയോഗങ്ങൾ കണ്ടറിയാൻ പറ്റില്ല.


ഈ വക യുദ്ധരംഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യ ആയുധമാണ്, ചില വിവരങ്ങളുടെ സൂചനയോ മുഴുവൻ വിവരമോ നൽകൽ. വലിയ ബന്ധങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക, കൈയിൽ തത്സമയം ഉള്ള പണക്കെട്ട് അഴിച്ച് പണം എണ്ണൽ, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാവുന്നകാര്യങ്ങളാണ്.


എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തെ വെറും അവനാക്കുന്ന ചാങ്ങാതി ബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, ചെയ്തതായി അറിവുള്ള തൊഴിലുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് പറയൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അവൻ ആക്കാൻ പര്യാപ്തമാവും.


അവന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലകിട്ടില്ല. അവന് അദ്ദേഹത്തിന് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ആവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ദിവ്യ കൽപ്പനകളായാണ് ചുറ്റുമുള്ളവർ കാണുക. എന്നാൽ, ഇതേ ആൾ അവൻ ആയി, അതേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ, പൊട്ടിത്തെറിയാണ് സംഭവിക്കുക.


ഇതേ പോലെതന്നെ അവനെ അദ്ദേഹമാക്കാനും ആവും.


അവൻ അദ്ദേഹമായാലും, അദ്ദേഹം അവനായാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നിന്നും സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും ആവാത്ത മനുഷ്യവ്യക്തിത്വ വ്യത്യാസം വന്നുപെടും.1. വാക്കുകൾക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ


2. ഇടുങ്ങിയ ആശയ വിഷയ ലോകത്തിൽ


3. ജനങ്ങളെ മൃഗതുല്യരും അർദ്ധമനുഷ്യരും


4. ബുദ്ധിയും നൈപുണ്യവും സാമൂഹിക


5. നിഴൽപോലും ഇന്ന് ബാക്കിയില്ലാത്ത


6. ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം


7. അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ


8. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇടുങ്ങിയ വിവരത്തിന്റെ


9. ശുദ്ധ ബോഷ്ക് ത്തരം ഉയർന്ന


10. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം


11. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, പലപ്രാവശ്യം


12. പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം


13. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും സംരംഭകത്വവും


14. ഒരു വെളിപാട്


15. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാത്ത


16. യാതോരു പ്രസക്തിയില്ലാത്തതും


17. തരിശായ ബിരുദങ്ങൾ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ മഹനീയ


19. ഇങ്ളിക്ഷിനോടും, ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനോടും


20. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപത്തിലല്ലാത്ത


21. നേത്രങ്ങളിലൂടെ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന


22. ഏത് വിവരവും വാചകവും


23. ആഴമില്ലാത്ത വാചക കസർത്തുകൾ


24. വികലമായ ലളിത പെരുമാറ്റങ്ങൾ


25. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണോ


26. അടിയളത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചാലുളവാകുന്ന


27. വലിയ ആളും അയാളുടെ കീഴിൽ


28. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ താന്തോനിത്തം


29. അപ്രവേശ്യ സ്വഭാവമുള്ള


30. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക അറകളിൽ


31. Mr., Mrs, Miss. തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ


32. തരംതാണവർ വാക്ക് കോഡുകളിൽ


33. വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്


34. ഓഫിസർ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവിൽ


35. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ സാമൂഹിക വരമ്പുകൾ


36. അസാമാന്യമായ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പ്


37. വെറും പത്ത് മിനിറ്റുകൊണ്ട്


38. ഗുണമേന്മയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക്

39. ഹ്രസ്വമായ ദൃശ്യങ്ങൾവരെ വാക്ക്കോഡുകളെ


40. ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നവർ പറയുന്ന


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഫ്യൂഡലിസവും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ


42. അദ്ദേഹം, അയാൾ, അവൻ എന്ന


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പദങ്ങൾ ചുഴിക്കുറ്റി


44. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ പൈശാചിക


45. കാന്ത ദ്രുവങ്ങളുടെ ആകർഷണവും


46. ഭൌതിക ദൃശ്യത്തെ ഒന്നിൽക്കൂടുതലായി


47. ആളെ എടുത്ത് കുടയാനാകുന്ന


48. വൻ വ്യാപ്തിയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്


49. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്ക്


50. പർവ്വതീകരിക്കാനും, ചെറുതാക്കാനും