top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 4 - ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാസ്മരിക ബലം

25. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണോ അദ്ധ്യാപകർ പെരുമാറുന്നത്

ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, യുഎസ്ഏ(USA)യിലെ ഒരു സ്ക്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാനായി നൽകിയ ഒരു അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് ചോദ്യാവലി കാണാനിടയായി. ആ സ്ക്കൂളിനെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉള്ള മതിപ്പിനെക്കുറിച്ചും, അവർ എന്തെങ്കിലും വൈഷമ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്നും മറ്റും അറിയാനാണ് ഈ ചോദ്യാവലി ശ്രമിച്ചത്.


ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യം ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഒരു ചോദ്യം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് യതോരു രീതിയിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിരുന്നു.


ചോദ്യം ഇതാണ്:


അദ്ധ്യാപകർ നിങ്ങളോട് ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണോ പെരുമാറുന്നത്? ഏതെങ്കിലും അദ്ധ്യാപകൻ നിങ്ങളോട് ബഹുമാനമില്ലാതെ പെരുമാറാറുണ്ടോ?


ഈ ഉപദ്വീപിലെ ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിലും ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം തനി വിഡ്ഢിത്തമായിത്തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുക. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിച്ചെന്ന ചെറുപ്രായക്കാരനായ ബസ് ക്ളീനറോട്, പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നിങ്ങളോട് (നിന്നോട്) ബഹുമാത്തോടുകൂടിയാണോ പെരുമാറിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സാമൂഹിക വിഡ്ഢിത്തം ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉള്ളതായി കാണപ്പെടും.


കാരണം, ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ബഹുമാനത്തെക്കുറിച്ച്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല.


എന്നാൽ വാസ്തവം തിരിച്ചാണ്. അദ്ധ്യാപകരായി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉള്ള യഥാർത്ഥ തൊഴിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആകമാനമുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവും ആയ ഉന്നമനപ്പെടുത്തലാണ്. തറപറ്റിക്കലല്ല.


ഇക്കാര്യത്തിലും അദ്ധ്യപകരെ കുറ്റം പറയാൻ ആവില്ല. കാരണം, ഭാഷാ കോഡുകളാണ് കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. വ്യക്തി നല്ല ആളും, ശുദ്ധനും മറ്റും ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കാര്യമില്ല. ഭാഷാ കോഡുകൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ തരംതാഴ്ത്താനാണ് കോഡുചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഏത് മഹാത്മാവ് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചാലും, വിദ്യാർത്ഥി തരംതാഴ്ത്തപ്പെടും. എന്നാൽ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകില്ല.


ഇത് പോലെതന്നെയുള്ള ഒരു അങ്കലാപ്പിലാണ് പോലീസുകാരും. അവരുടെ തൊഴിൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി ലിഖിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ലിഖിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തേയും, സാമൂഹികാന്തസ്സിനേയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.


എന്നാൽ ഭാഷാ കോഡുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആളുകളെ തരംതിരിക്കാനും, അവരിൽ ചിലരെ ബഹുമാനിക്കാനും, മറ്റുള്ളവരെ നിലത്തിട്ട് വാക്കുകളാൽ ചവിട്ടിമെതിക്കാനും ആണ്.1. വാക്കുകൾക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ


2. ഇടുങ്ങിയ ആശയ വിഷയ ലോകത്തിൽ


3. ജനങ്ങളെ മൃഗതുല്യരും അർദ്ധമനുഷ്യരും


4. ബുദ്ധിയും നൈപുണ്യവും സാമൂഹിക


5. നിഴൽപോലും ഇന്ന് ബാക്കിയില്ലാത്ത


6. ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം


7. അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ


8. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇടുങ്ങിയ വിവരത്തിന്റെ


9. ശുദ്ധ ബോഷ്ക് ത്തരം ഉയർന്ന


10. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം


11. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, പലപ്രാവശ്യം


12. പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം


13. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും സംരംഭകത്വവും


14. ഒരു വെളിപാട്


15. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാത്ത


16. യാതോരു പ്രസക്തിയില്ലാത്തതും


17. തരിശായ ബിരുദങ്ങൾ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ മഹനീയ


19. ഇങ്ളിക്ഷിനോടും, ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനോടും


20. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപത്തിലല്ലാത്ത


21. നേത്രങ്ങളിലൂടെ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന


22. ഏത് വിവരവും വാചകവും


23. ആഴമില്ലാത്ത വാചക കസർത്തുകൾ


24. വികലമായ ലളിത പെരുമാറ്റങ്ങൾ


25. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണോ


26. അടിയളത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചാലുളവാകുന്ന


27. വലിയ ആളും അയാളുടെ കീഴിൽ


28. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ താന്തോനിത്തം


29. അപ്രവേശ്യ സ്വഭാവമുള്ള


30. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക അറകളിൽ


31. Mr., Mrs, Miss. തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ


32. തരംതാണവർ വാക്ക് കോഡുകളിൽ


33. വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്


34. ഓഫിസർ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവിൽ


35. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ സാമൂഹിക വരമ്പുകൾ


36. അസാമാന്യമായ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പ്


37. വെറും പത്ത് മിനിറ്റുകൊണ്ട്


38. ഗുണമേന്മയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക്

39. ഹ്രസ്വമായ ദൃശ്യങ്ങൾവരെ വാക്ക്കോഡുകളെ


40. ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നവർ പറയുന്ന


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഫ്യൂഡലിസവും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ


42. അദ്ദേഹം, അയാൾ, അവൻ എന്ന


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പദങ്ങൾ ചുഴിക്കുറ്റി


44. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ പൈശാചിക


45. കാന്ത ദ്രുവങ്ങളുടെ ആകർഷണവും


46. ഭൌതിക ദൃശ്യത്തെ ഒന്നിൽക്കൂടുതലായി


47. ആളെ എടുത്ത് കുടയാനാകുന്ന


48. വൻ വ്യാപ്തിയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്


49. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്ക്


50. പർവ്വതീകരിക്കാനും, ചെറുതാക്കാനും

bottom of page