top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 4 - ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാസ്മരിക ബലം

42. അദ്ദേഹം, അയാൾ, അവൻ എന്ന മൂന്നുതരം ജീവികൾ

ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരനും ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരനും, പ്രത്യക്ഷമായി മനുഷ്യർ തന്നെയാണെങ്കിലും, വ്യക്തമായി നോക്കിയാൽ വ്യത്യസ്ത ജീവികളാണ്.


പോരാത്തതിന്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ 'അദ്ദേഹവും', 'അയാളും', 'അവനും' വ്യത്യസ്ത ജീവികൾ തന്നെയാണ്. ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരും ഒന്നിച്ച് യാത്രചെയ്താൽ ഈ കാര്യം പലപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വന്നേക്കാം.


ഉദാഹരണത്തിന്, മുതൽ ഉടമ, ലോറി ഡ്രൈവർ, ലോറി ക്ളീനർ (ഡ്രൈവറുടെ സഹായി) എന്നിവർ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദീഘയാത്രയ്ക്ക് പോയാൽ, ഭാഷാപരമായ വ്യത്യാസം വളരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാനായേക്കാം.


പല ദിക്കിൽ വച്ചും, മൂന്നുപേരും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളും, ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളും ഒരേകൂട്ടരാകുമെങ്കിലും, മൂന്നു പേരുടേയും വീക്ഷണകോണുകൾക്കും, അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് കോഡുകളുടെ ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾക്കും കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാം.


സംഗതികളെ തനിക്ക് താഴേക്കായി വീക്ഷിക്കുന്ന മുതലുടമയും, തനിക്ക് നേരെയായി വീക്ഷിക്കുന്ന ലോറി ഡ്രൈവറും, തനിക്ക് മുകളിലായി വീക്ഷിക്കുന്ന ലോറി ക്ലീനറും ആയി വ്യക്തികൾ വ്യത്യാസപ്പെടും, ചിലയിടങ്ങളിൽ.


ഇത് വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കും. കണ്ണുകളിൽ നിന്നും വികിരണം ചെയ്യുന്ന കോഡുകളിൽ പ്രതികരിക്കും, മുഖഭാവത്തിൽ പ്രതികരിക്കും, മറ്റ് ആളുകൾ ഈ മൂന്ന് പേരോടും വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നതിലും, അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും വികിരണം ചെയ്യുന്ന കോഡുകളിലും, അവരുടെ മുഖഭാവത്തിലും പ്രതികരിക്കും, വാക്കുകളിലും, വാക്കുകളുടെ സ്വരത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.


എന്ത് പറയാം, എന്ത് അഭിപ്രായപ്പെടാം, എന്ത് മാത്രം വിവരം പ്രദർശിപ്പിക്കാം എന്നെല്ലാം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ വ്യക്തമായിത്തന്നെ കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അതിരുകൾക്ക് അപ്പുറം നിന്ന് പെരുമാറിയാൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അരോചകമാകും.


എന്നാൽ പലതും കയ്യൂക്ക് പോലെ നടത്തപ്പെടാം.


ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ 'Feudalism' (ഫ്യൂഡലിസം) എന്ന് നിർവ്വചനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്ന ഫ്യൂഡലിസവുമായി (ജന്മികുടിയാൽ ഉച്ചനീചത്വബന്ധകോഡ്) യാതോരു ബന്ധവുമില്ലതന്നെ എന്ന കാര്യം ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് അറിവില്ലതന്നെ. രണ്ടാമത്തേതിന്റെ കോഡുകൾ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുമായി കിണഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്.


ഇത്രയും കാര്യം മുകളിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉള്ള വ്യക്തികൾ അല്ല ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കാനാണ്.


1. വാക്കുകൾക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ


2. ഇടുങ്ങിയ ആശയ വിഷയ ലോകത്തിൽ


3. ജനങ്ങളെ മൃഗതുല്യരും അർദ്ധമനുഷ്യരും


4. ബുദ്ധിയും നൈപുണ്യവും സാമൂഹിക


5. നിഴൽപോലും ഇന്ന് ബാക്കിയില്ലാത്ത


6. ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം


7. അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ


8. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇടുങ്ങിയ വിവരത്തിന്റെ


9. ശുദ്ധ ബോഷ്ക് ത്തരം ഉയർന്ന


10. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം


11. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, പലപ്രാവശ്യം


12. പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം


13. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും സംരംഭകത്വവും


14. ഒരു വെളിപാട്


15. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാത്ത


16. യാതോരു പ്രസക്തിയില്ലാത്തതും


17. തരിശായ ബിരുദങ്ങൾ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ മഹനീയ


19. ഇങ്ളിക്ഷിനോടും, ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനോടും


20. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപത്തിലല്ലാത്ത


21. നേത്രങ്ങളിലൂടെ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന


22. ഏത് വിവരവും വാചകവും


23. ആഴമില്ലാത്ത വാചക കസർത്തുകൾ


24. വികലമായ ലളിത പെരുമാറ്റങ്ങൾ


25. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണോ


26. അടിയളത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചാലുളവാകുന്ന


27. വലിയ ആളും അയാളുടെ കീഴിൽ


28. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ താന്തോനിത്തം


29. അപ്രവേശ്യ സ്വഭാവമുള്ള


30. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക അറകളിൽ


31. Mr., Mrs, Miss. തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ


32. തരംതാണവർ വാക്ക് കോഡുകളിൽ


33. വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്


34. ഓഫിസർ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവിൽ


35. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ സാമൂഹിക വരമ്പുകൾ


36. അസാമാന്യമായ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പ്


37. വെറും പത്ത് മിനിറ്റുകൊണ്ട്


38. ഗുണമേന്മയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക്

39. ഹ്രസ്വമായ ദൃശ്യങ്ങൾവരെ വാക്ക്കോഡുകളെ


40. ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നവർ പറയുന്ന


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഫ്യൂഡലിസവും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ


42. അദ്ദേഹം, അയാൾ, അവൻ എന്ന


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പദങ്ങൾ ചുഴിക്കുറ്റി


44. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ പൈശാചിക


45. കാന്ത ദ്രുവങ്ങളുടെ ആകർഷണവും


46. ഭൌതിക ദൃശ്യത്തെ ഒന്നിൽക്കൂടുതലായി


47. ആളെ എടുത്ത് കുടയാനാകുന്ന


48. വൻ വ്യാപ്തിയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്


49. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്ക്


50. പർവ്വതീകരിക്കാനും, ചെറുതാക്കാനും