top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 4 - ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാസ്മരിക ബലം

08. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇടുങ്ങിയ വിവരത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഉള്ളവർ അദ്ധ്യാപകർ ആവുന്നു

രണ്ടാം വർഷ പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ Science Todayയുടെ ഒരു ലക്കം ആ കോളെജിലെ ഒരു സീനിയർ ലക്ചററെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിലെ (Theory of relativity)യിലെ time-space continuumലെ (സമയത്തെയും ഭൌതികവ്യാപ്തിയേയും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന വിഭാവനം) ചില സങ്കൽപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറുതായൊന്നു സംസാരിക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടിവന്നത്. കാരണം, Science Todayയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളകാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ലക്ചറർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതോരു ധാരണയും വന്നുകണ്ടില്ല.


Science Todayകാണിച്ചപ്പോൾ, ഇങ്ങിനെ ഒരു മാസിക നിലവിൽ ഉള്ളകാര്യം പോലും ആ കോളെജിലെ ലക്ചറർമാരിൽ ആർക്കും അറിവില്ല എന്ന ധ്വനിയാണ് കിട്ടിയത്. ഇങ്ങിനെ നിലവാരമുള്ള ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാസിക അന്ന് വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാനും മാത്രം ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ളവർ അദ്ധ്യാപകരിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ള ആരേയും നേരിട്ട് അറിവില്ലായിരുന്നു.


ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിലെ വിസ്മയകരമായ ഭാവനാചിത്രണത്തിൽ മോഹിക്കപ്പെട്ട്, ഡിഗ്രിക്ക് ഊർജ്ജതന്ത്രമാണ് മുഖ്യവിഷയമായി എടുത്തത്. എന്നാൽ, ക്ളാസിൽ ഏതാനും ദിവസം ഇരുന്നപ്പോൾത്തന്നെ മനസ്സിലായ കാര്യം മോഹനമായി കരുതപ്പെട്ട ഊർജ്ജതന്ത്രവും പഠനവിഷയമായ ഊർജ്ജതന്ത്രവും തമ്മിൽ കാര്യമായ ബന്ധമില്ലാ എന്നാണ്. ഹ്രസ്വവാക്കുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡിഗ്രിക്ളാസിൽ വച്ച് ഊർജ്ജതന്ത്രത്തോടുള്ള എല്ലാ മമതയും വാടിക്കരിഞ്ഞ്, ഉണക്കറൊട്ടിപോലെയായിപ്പോയി.


ക്ളാസിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മലയാളം മീഡിയത്തിൽനിന്നും വന്നവരാണ്. കാരണം, ഇങ്ഗ്ളിഷ് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവർ മിക്കതും, കുറച്ച് അകലത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളെജിലാണ് ചേർന്നത്.


മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്നും വന്നവർക്ക് നോട്ട്സ് ആവശ്യമാണ്. ലക്ചറർ പറയുന്ന ഓരോ ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാക്യവും നോട്ട്സായി അവർ എഴുതും. അതേ സമയം മിക്കവാക്കുകളും അവർക്ക് പരിചയം കുറവാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ ഓരോ വാക്കിന്റേയും സ്പേല്ലിങ്ങ് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് ലക്ചറർ പഠനവും നോട്ട്സ് നൽകലും മുന്നോട്ട് നീക്കുക.


ലക്ചറർമാരാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു തരം താടിയെല്ല് ഇളകിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംസാരം എന്നാൽ എന്തോ വൻ സർക്കസ്സ് അഭ്യാസം ആണ് എന്ന ധ്വനിയാണ്, ഈ ഭാഷയുമായി അധികം അടുപ്പമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ വക സംസാരം കേട്ടാൽ തോന്നുക.


വൻ ശമ്പളം നൽകി ഈ മാതിരിയുള്ളവരെയാണ് അദ്ധ്യപകരായി കോളെജുകളിൽ എടുക്കുന്നത് എന്നതിൽ എന്തോ പന്തികേടുണ്ട് എന്ന് ഒരു തോന്നൽ. കാരണം, നല്ലനിലവാരത്തിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിയുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ട്. അവർ ഒഴിവാക്കപ്പെടാനും വേണ്ട എന്തോ നിഗൂഡമായ അരിച്ചെടുക്കൽ പ്രക്രിയ ഈ വക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തം.1. വാക്കുകൾക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ


2. ഇടുങ്ങിയ ആശയ വിഷയ ലോകത്തിൽ


3. ജനങ്ങളെ മൃഗതുല്യരും അർദ്ധമനുഷ്യരും


4. ബുദ്ധിയും നൈപുണ്യവും സാമൂഹിക


5. നിഴൽപോലും ഇന്ന് ബാക്കിയില്ലാത്ത


6. ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം


7. അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ


8. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇടുങ്ങിയ വിവരത്തിന്റെ


9. ശുദ്ധ ബോഷ്ക് ത്തരം ഉയർന്ന


10. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം


11. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, പലപ്രാവശ്യം


12. പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം


13. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും സംരംഭകത്വവും


14. ഒരു വെളിപാട്


15. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാത്ത


16. യാതോരു പ്രസക്തിയില്ലാത്തതും


17. തരിശായ ബിരുദങ്ങൾ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ മഹനീയ


19. ഇങ്ളിക്ഷിനോടും, ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനോടും


20. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപത്തിലല്ലാത്ത


21. നേത്രങ്ങളിലൂടെ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന


22. ഏത് വിവരവും വാചകവും


23. ആഴമില്ലാത്ത വാചക കസർത്തുകൾ


24. വികലമായ ലളിത പെരുമാറ്റങ്ങൾ


25. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണോ


26. അടിയളത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചാലുളവാകുന്ന


27. വലിയ ആളും അയാളുടെ കീഴിൽ


28. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ താന്തോനിത്തം


29. അപ്രവേശ്യ സ്വഭാവമുള്ള


30. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക അറകളിൽ


31. Mr., Mrs, Miss. തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ


32. തരംതാണവർ വാക്ക് കോഡുകളിൽ


33. വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്


34. ഓഫിസർ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവിൽ


35. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ സാമൂഹിക വരമ്പുകൾ


36. അസാമാന്യമായ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പ്


37. വെറും പത്ത് മിനിറ്റുകൊണ്ട്


38. ഗുണമേന്മയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക്

39. ഹ്രസ്വമായ ദൃശ്യങ്ങൾവരെ വാക്ക്കോഡുകളെ


40. ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നവർ പറയുന്ന


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഫ്യൂഡലിസവും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ


42. അദ്ദേഹം, അയാൾ, അവൻ എന്ന


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പദങ്ങൾ ചുഴിക്കുറ്റി


44. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ പൈശാചിക


45. കാന്ത ദ്രുവങ്ങളുടെ ആകർഷണവും


46. ഭൌതിക ദൃശ്യത്തെ ഒന്നിൽക്കൂടുതലായി


47. ആളെ എടുത്ത് കുടയാനാകുന്ന


48. വൻ വ്യാപ്തിയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്


49. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്ക്


50. പർവ്വതീകരിക്കാനും, ചെറുതാക്കാനും

bottom of page