top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 4 - ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാസ്മരിക ബലം

44. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ പൈശാചിക സവിശേഷതകൾ

ഇവിടെ സംവാദത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ സവിശേഷ കഴിവുകൾ ഒന്ന് എണ്ണിനോക്കാം.


1. ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആപ്പ് കയറ്റം (act as a wedge),


2. ആളുകളെ വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളിൽ വികടിപ്പിച്ച് തെറിപ്പിക്കാം (divisive),


3. ആളുകളെ വ്യത്യസ്തതയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കാം (discriminative),


4. വന്യജീവികൾക്ക് ഉള്ള പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ന പോലെ കടിക്കാം (can be carnivorous),


5. വന്യജീവികൾക്ക് ഉള്ള മാതിരിയുള്ള കാൽനഖങ്ങൾ പോലുള്ള നഖങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പിടിച്ച് നിർത്താം, അവരെ മാന്താം (act like claws),


6. മൂർച്ചയേറിയ മുനയുളള സൂചിപോലെ ആഴങ്ങളിൽ കുത്തിനോവിക്കാം (pierce like a sharp needle),


7. തമ്മിൽതമ്മിൽ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ തമ്മിൽതമ്മിൽ വിരോധവും, വിദ്വേഷവും സൃഷ്ടിക്കാം (be disruptive),


8. ഒരാൾ ഉയരുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ നിർബന്ധമായും താഴണം എന്ന പൈശാചികമായ പ്രതിഭാസം സൃഷ്ടിക്കാം (act like a see-saw),


9. ആളുകളെ ഒരു ചുഴിക്കുറ്റിയുടെ മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ഒരു വട്ടാട്ടകൂടാരം ഇട്ട് കറക്കുന്നത് പോലെയാക്കാം (act like a pivot),


10. മുകളിൽ ഉള്ള ആളെ താഴേക്കും താഴെയുള്ള ആളെ മുകളിലേക്കും ഒറ്റഅടിക്ക് സ്ഥാനചലനം നടത്താനാവും (flip vertically),


11. ഒരാളെ ചിലരെക്കൊണ്ട് ബഹുമാനിപ്പിച്ചും, മറ്റ് ചിലരെക്കൊണ്ട് ബഹുമാനമില്ലാതെയും ഒരേസ്ഥലത്ത് വച്ച് സംബോധനചെയ്തോ, പരാമർശിച്ചോ ചെയ്ത് കൊണ്ട്, ആളെ ചുരുട്ടുന്ന പ്രതീതിയുളവാക്കാനാവും (squeeze and twist an individual),


12. വാക്ക് കോഡുകളുടെ നിലവാരം നിരന്തരമോ, ചിലപ്പോഴെക്കെയോ മാറ്റിമാറ്റി പ്രകടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട്, വ്യക്തിയിൽ ഒരു തരം വിറക്കുന്നതോ, സ്പന്ദിക്കുന്നതോ, പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നതോ ആയ പ്രതീതി ഉളവാക്കാം (vibrate or bounce),


13. വാക്ക് കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് വ്യക്തിത്വത്തിലും, വ്യക്തിബന്ധത്തിലും, ചരിവുകളും, സ്ഥാനചലനങ്ങളും, വലിവുകളും, ഉന്തലുകളും മറ്റും അനുഭവിപ്പിക്കാം, വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് ദിശാഘടകാംശമുള്ളതിനാൽ, പലകാര്യങ്ങളിലും ദിശാവ്യതിചലനം സൃഷ്ടിക്കാം (create a change in focus or shift in direction)


14. നിരപ്പുള്ള ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ കയറിയാൽ, അവിടങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ ആകമാനം വിഘടനകോഡുകൾ നിറയും. വിവിധ തരം വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്ക് ക്ഷതമേൽക്കും. കാലാകാലങ്ങളായി വളർത്തിയെടുത്ത സാമൂഹിക കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ചിതറിനശിക്കും. അദൃശ്യവും അതേ സമയം നിർവ്വചിക്കാനോ, മനസ്സിലാക്കാനോ ആവാത്ത ഒരു പൈശാചികത സമൂഹത്തിലാകമാനം പടരുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും, അവിടുത്തുകാർക്ക്. (total disintergration of social conventions in planar language nations)


15. വാക്ക് കോഡുകൾകൊണ്ട് വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലും, ഗുരു-ശിഷ്യൻ, നേതാവ്-അണി തുടങ്ങിയ ബന്ധങ്ങളിലും കാന്തത്തിന്റെ (Magnetന്റെ) വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ പോലെ ഉപയോഗിക്കാം.


16. ഒരേ ഭൌതിക ദൃശ്യത്തെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലായോ ആയി പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കാം.


ഐറ്റം നം. 15ലും, 16ഉം അടുത്ത എഴുത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം.


1. വാക്കുകൾക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ


2. ഇടുങ്ങിയ ആശയ വിഷയ ലോകത്തിൽ


3. ജനങ്ങളെ മൃഗതുല്യരും അർദ്ധമനുഷ്യരും


4. ബുദ്ധിയും നൈപുണ്യവും സാമൂഹിക


5. നിഴൽപോലും ഇന്ന് ബാക്കിയില്ലാത്ത


6. ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം


7. അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ


8. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇടുങ്ങിയ വിവരത്തിന്റെ


9. ശുദ്ധ ബോഷ്ക് ത്തരം ഉയർന്ന


10. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം


11. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, പലപ്രാവശ്യം


12. പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം


13. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും സംരംഭകത്വവും


14. ഒരു വെളിപാട്


15. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാത്ത


16. യാതോരു പ്രസക്തിയില്ലാത്തതും


17. തരിശായ ബിരുദങ്ങൾ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ മഹനീയ


19. ഇങ്ളിക്ഷിനോടും, ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനോടും


20. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപത്തിലല്ലാത്ത


21. നേത്രങ്ങളിലൂടെ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന


22. ഏത് വിവരവും വാചകവും


23. ആഴമില്ലാത്ത വാചക കസർത്തുകൾ


24. വികലമായ ലളിത പെരുമാറ്റങ്ങൾ


25. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണോ


26. അടിയളത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചാലുളവാകുന്ന


27. വലിയ ആളും അയാളുടെ കീഴിൽ


28. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ താന്തോനിത്തം


29. അപ്രവേശ്യ സ്വഭാവമുള്ള


30. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക അറകളിൽ


31. Mr., Mrs, Miss. തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ


32. തരംതാണവർ വാക്ക് കോഡുകളിൽ


33. വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്


34. ഓഫിസർ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവിൽ


35. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ സാമൂഹിക വരമ്പുകൾ


36. അസാമാന്യമായ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പ്


37. വെറും പത്ത് മിനിറ്റുകൊണ്ട്


38. ഗുണമേന്മയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക്

39. ഹ്രസ്വമായ ദൃശ്യങ്ങൾവരെ വാക്ക്കോഡുകളെ


40. ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നവർ പറയുന്ന


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഫ്യൂഡലിസവും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ


42. അദ്ദേഹം, അയാൾ, അവൻ എന്ന


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പദങ്ങൾ ചുഴിക്കുറ്റി


44. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ പൈശാചിക


45. കാന്ത ദ്രുവങ്ങളുടെ ആകർഷണവും


46. ഭൌതിക ദൃശ്യത്തെ ഒന്നിൽക്കൂടുതലായി


47. ആളെ എടുത്ത് കുടയാനാകുന്ന


48. വൻ വ്യാപ്തിയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്


49. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്ക്


50. പർവ്വതീകരിക്കാനും, ചെറുതാക്കാനും

bottom of page