top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 4 - ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാസ്മരിക ബലം

09. ശുദ്ധ ബോഷ്ക്കത്തരം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാകുന്നു

പിന്നെ പഠന വിഷയങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒന്നാം വർഷം ആരംഭിച്ചത് 'കാൺസ്റ്റന്റ് വാളിയം ഹൈഡ്രജൻ തർമ്മോമീറ്റർ' എന്ന ഒരു ഉപകരണത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ ഒട്ടുമിക്ക വാക്കുകളും ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ, തികച്ചും തെറ്റായ ഉച്ചാരണങ്ങളാണ്.


ഈ നിസ്സാര സംഗതി പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ദിവസങ്ങളോളം വഡ്ഢി ഉച്ചാരണങ്ങളും, നോട്ട്സ് എഴുത്തും, അവയിലെ ഒട്ട് മിക്ക വാക്കുകളുടേയും സ്പെല്ലിങ്ങ് പറയലും മറ്റുമായി കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നു.


മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്നും വന്നവർക്ക് അദ്ധ്യപകരോടും, അവരുടെ അദ്ധ്യാപനത്തോടും വൻ ബഹുമാനം കാണപ്പെട്ടു. അതേ സമയം ഇങ്ഗ്ളിഷ് സമാന്യം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവുന്നവർ ഇത് ജീവതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു കടമ്പയായി കണ്ട് സഹിച്ചും സഹകരിച്ചും ഇരുന്നു. പലരും കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് പല സംഗതികളിലും ഏർപ്പെട്ട് സമയം ഉപകാരപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു. പഠനം എന്നുള്ളത് ഇതിനെല്ലാം അവസരം ഒരുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായും കണ്ടു.


മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്നും വന്നവർ പഠിച്ചത് പൂർണ്ണമായും മറ്റോരു സ്വാദുള്ള ഊർജ്ജതന്ത്രവും, രസതന്ത്രവും മറ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നിയത്. സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ഭാഷാ ലാബ്റട്ടറിയിൽനിന്നും നിർമ്മിച്ചിറക്കിയവയാവാം. ഉദാഹരണം Velocity എന്നത് പ്രവേഗം. Gravity എന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണം.


ഇത് പോലുള്ള ശാസ്ത്രപഠനം കഴിഞ്ഞവരെ ഹിന്ദി നാട്ടിലും, തമിഴ് നാട്ടിലും കണ്ട് പരിചയമുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന ഊർജ്ജതന്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യമായി ശ്രമിക്കേണ്ടിവരും. അതും ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലെ ഊർജ്ജതന്ത്രം തമ്മിൽതമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗൂഗ്ൾ ട്രാൻസ്ലെയ്റ്റിന് ആവുമായിരിക്കാം എന്ന് സമാധാനിക്കാം.


ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്നും വന്നവരെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽത്തന്നെ പഠിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവരെക്കൊണ്ട് ആണയിടിയിപ്പിക്കാൻ ആവും. അതിൽ എന്തോ കാര്യമായ രാജ്യസ്നേഹവും, ഭാഷാ ഭക്തിയും വേണമെങ്കിൽ മാതാവിനോടുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങളും കൂട്ടിക്കലർത്താൻ ആവും.


എന്നാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടവും, ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മലയാളം മീഡിയത്തിൽനിന്നും വന്ന് കോളേജ് പഠനംകഴിഞ്ഞവർക്ക്, സർക്കാർ ജോലിയെന്ന ഉദ്ദേശം നടക്കാതിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല.


സർക്കാർ ജോലിയെന്നുള്ളത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന കടമ്പകടന്ന് വരുന്നവർക്ക് സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട്, അതിൽ ഒരു പരാജയത്തിന് സാധ്യത കണ്ടില്ല.


സർക്കാർ ജോലി കിട്ടാത്തവർക്ക് മറ്റ് തൊഴിലുകൾ ലഭിച്ചില്ലാ എന്നും തോന്നുന്നില്ല.1. വാക്കുകൾക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ


2. ഇടുങ്ങിയ ആശയ വിഷയ ലോകത്തിൽ


3. ജനങ്ങളെ മൃഗതുല്യരും അർദ്ധമനുഷ്യരും


4. ബുദ്ധിയും നൈപുണ്യവും സാമൂഹിക


5. നിഴൽപോലും ഇന്ന് ബാക്കിയില്ലാത്ത


6. ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം


7. അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ


8. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇടുങ്ങിയ വിവരത്തിന്റെ


9. ശുദ്ധ ബോഷ്ക് ത്തരം ഉയർന്ന


10. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം


11. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, പലപ്രാവശ്യം


12. പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം


13. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും സംരംഭകത്വവും


14. ഒരു വെളിപാട്


15. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാത്ത


16. യാതോരു പ്രസക്തിയില്ലാത്തതും


17. തരിശായ ബിരുദങ്ങൾ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ മഹനീയ


19. ഇങ്ളിക്ഷിനോടും, ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനോടും


20. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപത്തിലല്ലാത്ത


21. നേത്രങ്ങളിലൂടെ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന


22. ഏത് വിവരവും വാചകവും


23. ആഴമില്ലാത്ത വാചക കസർത്തുകൾ


24. വികലമായ ലളിത പെരുമാറ്റങ്ങൾ


25. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണോ


26. അടിയളത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചാലുളവാകുന്ന


27. വലിയ ആളും അയാളുടെ കീഴിൽ


28. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ താന്തോനിത്തം


29. അപ്രവേശ്യ സ്വഭാവമുള്ള


30. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക അറകളിൽ


31. Mr., Mrs, Miss. തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ


32. തരംതാണവർ വാക്ക് കോഡുകളിൽ


33. വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്


34. ഓഫിസർ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവിൽ


35. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ സാമൂഹിക വരമ്പുകൾ


36. അസാമാന്യമായ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പ്


37. വെറും പത്ത് മിനിറ്റുകൊണ്ട്


38. ഗുണമേന്മയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക്

39. ഹ്രസ്വമായ ദൃശ്യങ്ങൾവരെ വാക്ക്കോഡുകളെ


40. ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നവർ പറയുന്ന


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഫ്യൂഡലിസവും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ


42. അദ്ദേഹം, അയാൾ, അവൻ എന്ന


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പദങ്ങൾ ചുഴിക്കുറ്റി


44. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ പൈശാചിക


45. കാന്ത ദ്രുവങ്ങളുടെ ആകർഷണവും


46. ഭൌതിക ദൃശ്യത്തെ ഒന്നിൽക്കൂടുതലായി


47. ആളെ എടുത്ത് കുടയാനാകുന്ന


48. വൻ വ്യാപ്തിയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്


49. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്ക്


50. പർവ്വതീകരിക്കാനും, ചെറുതാക്കാനും