top of page

English class Day 5 – Section 3a

Anchor 1

Previous ------ Next

ഇനി നമുക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പഠിക്കാം.


 

ആദ്യം We കൊണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാം.

1. We want a car.

ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ വേണം.


2. This is our car.

ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാറാണ്.


3. This is ours.

ഇത് ഞങ്ങളുടേതാണ്.


4. Give that car to us.

ആ കാർ ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page