top of page

English class Day 9 – Section 1

Anchor 1

Previous ------ Next

Now let us continue to create sentences.


നമുക്ക് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുടരാം.


ആദ്യം നമുക്കു കോളം ഒന്നിലെ ഒരു വാക്കുമാത്രം നോക്കാം.


അതിന് ശേഷം കോളം രണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാം.

 


 

 

47

Col 1  Enquire/Enquires അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്, അന്വേഷിക്കുന്നു


Col 2  Enquire  അന്വേഷിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Enquiring അന്വേഷിക്കുന്നു,അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Enquired അന്വേഷിച്ചു


Col 5  Enquired അന്വേഷിച്ചിരുന്നു,അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് &.

Previous ------ Next

1.  Create sentences – Col 1 - enquire

 

2.  Create sentences – Col 2 – Will – explain

 

3. Create sentences - Col 2 – Will – expose

 

4. Create sentences – Col 2 – Can – express

 

5. Create sentences – Col 2 – Can – face

 

6. Create sentences – Col 2 – May – faint

 

7. Create sentences – Col 2 – May – fall

 

8. Create sentences – Col 2 – May – feel

 

9. Create sentences – Col 2 – Must – fight

 

10. Create sentences – Col 2 – Must – find

 

11. You do

 

12. Conversation – Survey 1

 

13. Speech – About English 1

 

14. English rhyme – I hear thunder

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32