top of page

English class Day 7 – Section 5

Anchor 1

Previous ------ Next

ആദ്യം കോളം ഒന്നിലെ Climb എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം.

 

I climb that mountain everyday.

ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ആ മല കയറാറുണ്ട്.

ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ആ മല കയറുന്നു.


I do climb that mountain everyday.


Do I climb that mountain everyday?

ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ആ മല കയറാറുണ്ടോ? 

ഇനി ഏകവചനം നോക്കാം.


climb എന്ന വാക്ക് climbs ആകും.


do എന്ന വാക്ക് does എന്നാകും. അപ്പോൾ, climbs ലെ s ഇല്ലാതാകും. നോക്കൂക. ആവർത്തിക്കുക


He climbs that mountain everyday.


He does  climb that mountain everyday.


Does he climb that mountain everyday?She climbs that mountain everyday.


She does  climb that mountain everyday.


Does she climb that mountain everyday? 

ബഹുവചനം👇They climb that mountain everyday.


They do climb that mountain everyday.


Do they climb that mountain everyday?We climb that mountain everyday.


We do climb that mountain everyday.


Do we climb that mountain everyday?You climb that mountain everyday.


You do climb that mountain everyday.


Do you climb that mountain everyday? 


ഏകവചനം👇


My brother climbs that mountain everyday.


My brother does climb that mountain everyday.


Does my brother climb that mountain everyday? 

ബഹുവചനം👇


My brothers climb that mountain everyday.


My brothers do climb that mountain everyday.


Do my brothers climb that mountain everyday?

Previous ------ Next

1.            Good morning everybody!         


2.            Sentences with He & She            


3.            Sentences with We & They        


4.            Creating sentences Col 1             


5.            Creating sentences Col 2 Will     


6.            Creating sentences Col 2 Can     


7.            Sentences with You do                 


8.            Common conversation


9.            Interaction 2c


10.          Speech: Space colonisation3


11.          English rhyme

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page