top of page

English class Day 7 – Section 4

Anchor 1

Previous ------ Next

Now let us go back to creating sentences.


നമുക്ക് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാം.


ആദ്യം നമുക്കു കോളം ഒന്നിലെ ഒരു വാക്കുമാത്രം നോക്കാം.


അതിന് ശേഷം കോളം രണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാം.


 

24

Col 1  Climb/Climbs കയറാറുണ്ട്, കയറുന്നു


Col 2  Climb കയറുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Climbing കയറുന്നു, കയറികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കയറികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കയറുകയായിരുന്നു


Col 4  Climbed   കയറി


Col 5  Climbed   കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കയറിയിട്ടുണ്ട് &.


Repeat!👆 

Climb എന്നാണ് വാക്കിന്‍റെ ഉച്ചാരണം. ക്ലിമ്പ് എന്നല്ല. 

അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.


Previous ------ Next

1.            Good morning everybody!         


2.            Sentences with He & She            


3.            Sentences with We & They        


4.            Creating sentences Col 1             


5.            Creating sentences Col 2 Will     


6.            Creating sentences Col 2 Can     


7.            Sentences with You do                 


8.            Common conversation


9.            Interaction 2c


10.          Speech: Space colonisation3


11.          English rhyme

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page