top of page

English class Day 6 – Section 22

Anchor 1

Previous ------ Next

ഇനി You do - നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ - എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കാം.


51.  You feel his pulse

നിങ്ങൾ അയാളുടെ പൾസ് (ഹൃദയമിടിപ്പ്) തൊട്ട് നോക്കൂ


52.  You fight for your rights

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പൊരുതൂ.


53.  You fight him

നിങ്ങൾ അയാളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യൂ


54.  You find him

നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടെത്തൂ


55.  You finish this work

നിങ്ങൾ ഈ തൊഴിൽ പൂർത്തീകരിക്കൂ.


Work എന്ന വാക്കിന്‍റെ ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് വർക്ക് എന്നല്ലാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.


56.  You fire him

നിങ്ങൾ അയാളെ പിരിച്ച് വിടൂ


57.  You fish from that pond

നിങ്ങൾ ആ കുളത്തിൽ നിന്നും മീൻപിടിക്കൂ


58.  You flow

നിങ്ങൾ ഒഴുകൂ


59.  You fly 

നിങ്ങൾ പറക്കൂ


60.  You follow him

നിങ്ങൾ അയാളെ പിന്തുടരൂ                                                                              

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page