top of page

English class Day 6 – Section 24

Anchor 1

Previous ------ Next

Now we will go into a conversation between two persons.


See the beginning of this conversation in Class Day. CLICK HERE


 

Did you call Sandy? She can repair it for you.

നിങ്ങൾ Sandyയെ വിളിച്ചുവോ? അയാൾക്ക്(സ്ത്രീ) അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കിത്തരാൻ കഴിയും.


I called her some time back. However, she is out of station. She will come back only after a week.

ഞാൻ അയാളെ(സ്ത്രീ) കുറച്ച് മുൻപ് വിളിച്ചു.  എന്നാൽ, അയാൾ(സ്ത്രീ) സ്ഥലത്തില്ല. അയാൾ(സ്ത്രീ) ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ തിരിച്ചുവരുള്ളു.


Where has she gone?

അയാൾ(സ്ത്രീ) എവിടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്?


She is attending a Karate competition.

അയാൾ(സ്ത്രീ) ഒരു കരാറ്റെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്.


I did not know that she was practicing Karate.

അയാൾ(സ്ത്രീ) കരാറ്റെ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page