top of page

English class Day 6 – Section 22

Anchor 1

Previous ------ Next

I will clean my room when I get up.


ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്‍റെ മുറി വൃത്തിയാക്കും.


He will clean his room when he gets up.


അയാൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, അയാൾ അയാളുടെ മുറി വൃത്തിയാക്കും.


when he gets up എന്നത് കോളം ഒന്നിലെ ഏകവചന വാക്യരൂപമാണ്. അതിനാലാണ്, get upന് പകുരം gets up വരുന്നത്. She will clean her room when she gets up.


They will clean their room when they get up.


You will clean our room when we get up.


ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുറി വൃത്തിയാക്കും.


You will clean your room when you get up.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page