top of page

English class Day 6 – Section 3

Anchor 1

Previous ------ Next

ഇനി നമുക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പഠിക്കാം.

 

ആദ്യം They കൊണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാം.

 

1.  They want a car.

അവർക്ക് ഒരു കാർ വേണം.


2.  This is their car.

ഇത് അവരുടെ കാറാണ്.


3.  This car is theirs

ഈ കാർ അവരുടേതാണ്.


4.  Give this car to them.

ഈ കാർ അവർക്ക് കൊടുക്കൂ.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches