top of page

English class Day 4 – Section 10e

Anchor 1

Previous ------ Next

ഇനി ഒരു പുതിയ കാര്യം ഇവിടെ പറയാം.


He, She, It, My brother, His sister തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ വായിക്കുക.


Repeat:

He, She, It, My brother, His sister


ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഏകവചനങ്ങൾ ആണ്.


ഈ വാക്കുകൾ കോളം ഒന്നിലെ വാക്കിനോട് ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ, കോളം ഒന്നിലെ വാക്കുകളുടെ പിന്നിൽ s, es തുടങ്ങിയ ലിപികൾ ചേരും.


അതായത്, aims, allows ആ രീതിയിൽ


ഇനി അടുത്ത വാക്ക് എടുക്കാം.


 

5


Col 1 Answer/Answers ഉത്തരംപറയാറുണ്ട്, ഉത്തരംപറയുന്നു


Col 2 Answer ഉത്തരംപറയുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3 Answering ഉത്തരംപറയുന്നു, ഉത്തരംപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഉത്തരംപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു,


Col 4 Answered ഉത്തരംപറഞ്ഞു


Col 5 Answered ഉത്തരംപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉത്തരംപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് &.


Please repeat!

Previous ------ Next

1.            Good morning!


2.            Four forms of We


3.            Sentences: She


4.            Sentences: We 


5.            You do sentences


6.            Common conversation


7.            Interaction 1 FULL


8.            Speech 1 FULL


9.            English rhyme


10.          Creating sentences


11.          Sentences: Aim / Aims


12.          Sentences: Allow / Allows


13.          Singulars in Col 1


14.          Answer / Answers


15.          Arrive / Arrives


16.          Assault / Assaults


17.          Attack / Attacks


18.          Beat / Beats