top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ

7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുടെ തരംതാഴ്ത്തിയുള്ള വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക എന്ന പ്രതിഭാസം

യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃത്യാതീതമായ / അമാനുഷികമായ സോഫ്ട്വേറിൽ വ്യക്തികൾക്കും സംഭവങ്ങൾക്കും, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മറ്റും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന സംഖ്യാസ്ഥാനവും അക്കമൂല്യവും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചെറിയ ചിന്തകൾ കൂടി മനസ്സിൽ കയറിവരുന്നു. ഇവ കൂടി കെട്ടഴിച്ചിട്ടാവാം Tellicherryയിലേക്ക് ഉള്ള തിരിച്ച് പോക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.


പരന്ന വാക്ക് കോഡുകൾ ഉള്ള pristine-Englishൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടേത്. സർവ്വതും വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ ഈ കാര്യം ഇന്നുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള പ്രാദേശികർക്ക് മാത്രം അറിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.


കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ പ്രാദേശികന് അക്കമൂല്യം 11 കോടിയായി തരതമ്യേനെ കരുതാം എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. അതേ സമയം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിൽ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ഒറ്റ സംഖ്യാ സ്ഥാനം മുതൽ 10 കോടി വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിക്കാം എന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.


ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മറ്റ് ചില ഭാഷകളും പരന്ന കോഡുകൾ ഉള്ളവയാകാം എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലെ വനങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ചില ജനക്കൂട്ടങ്ങളിൽ, നീ എന്ന പ്രയോഗം പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഭാര്യാ - ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലും, മൂപ്പനും മറ്റുള്ളവരും മറ്റും തമ്മിലും. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നൽകപ്പെടാനാവുന്ന 11 കോടിയുടെ മൂല്യം നൽകാൻ ആകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മറിച്ച്, അവരുടെ തൊട്ടടുത്തായി വസിക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരിലെ കീഴിൽ പെട്ടവരുടെ ഒറ്റ സംഖ്യാ മൂല്യമാണ് അവർക്ക് മൊത്തമായി ലഭിക്കുക.


ഈ ഒരു വിഷയം ചിലപ്പോൾ പ്രകൃത്യാതീതമായ / അമാനുഷികമായ സോഫ്ട്വേറിൽ പോയി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവർക്ക് മൊത്തമായ മൂല്യ ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുടെ സാമീപ്യവും, അവർ മൊത്തമായി ഇവരെ താഴെത്തട്ടിൽ സ്ഥാനീകരിക്കുന്നതുമാകാം.


ചില വനവാസികൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുടെ സാമീപ്യം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന് ഒരു കാരണം ഇതായേക്കാം. (മലഅരയന്മാർ കാലകാലങ്ങളായി തിരുവിതാംകൂറിലെ മറ്റ് ജനക്കൂട്ടങ്ങളുമായി അടുത്ത് ഇടപിഴകാതിരുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഇതാകാം. എന്നാൽ ഇവർ ഇങ്ഗ്ളിഷ് മിഷിനറിമരോട് അടുപ്പം കാണിച്ചു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. Henry Baker എന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷ് മിഷിനറിയോട് ഇവർ കൂട്ടമായി മലയിറങ്ങി വന്ന് തങ്ങളെ സാമൂഹികമായ ചങ്ങലകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നും കാണുന്നു. ഇതേ കാരണത്താൽ, Andaman & Nicobar ദ്വീപുകളിലെ പ്രാദേശിയ ജനങ്ങളെ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാജ്യത്തിന് കൈമാറിയത്, Clement Atlee ചെയ്ത ഒരു വൻ ദുഷ്ടതതന്നെയാണ്.)


ഈ ഒരു വിഷയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കലർപ്പില്ലാത്ത അറബി ഭാഷയ്ക്ക് പരന്ന പ്രകൃതമാണ് എന്ന് കേട്ടറിവുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ കലർപ്പില്ലാത്ത അറബി ഭാഷക്കാർക്ക് പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ജനതയുമായി പലരീതിയിൽ താതാത്മ്യം ഉണ്ടായേക്കാം. Malabar Manualൽ ഈ കാര്യം William Logan സൂചിപ്പിച്ചതായും കാണുന്നുണ്ട് . എന്നാൽ മൊത്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വാസ്തവം അല്ലാ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിന് എന്തായിരിക്കാം കാരണം? ഇതിന് ഒരു അളവുവരെ കാരണം, അറബികൾ മൊത്തമായി ചരിത്രപരമായി പ്രവർത്തിച്ചത്, ചുറ്റുമുള്ള ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് എന്നതാകാം. കാര്യമായ അകൽച്ചവെക്കാതെ. പോരാത്തതിന് ഇസ്ളാം മതത്തിലെ സാമൂഹിക സാഹോദര്യം എന്ന ആശയവും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുടെ കീഴെപ്പുടുത്തിയുള്ള സ്ഥാനീകരണം കലർപ്പില്ലാത്ത അറബി ഭാഷക്കാരെ മൊത്തമായി ബാധിക്കാം. കാരണം, അറബികളായുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും, കച്ചവട കപ്പലുകളിലെ ജോലിക്കാരും മറ്റും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കോരോട് ഒരേ നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കും. പോരാത്തതിന്, അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പല നിലവാരത്തിലുള്ള ജനക്കൂട്ടങ്ങളും ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ട് എന്നും തോന്നുന്നു. ആഫ്രിക്കയിൽ അടിമക്കച്ചവടം നടത്തിയവരും, അങ്ങിനെ അടിമയായി പിടികൂടപ്പെട്ടവരോട് മൃഗീയമായി പെരുമാറുന്നവരും ഈ കൂട്ടരിൽ ഉണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുമായുള്ള ഈ ഒരു അതിര് വിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പലരീതിയിലും മൂല്യചോഷണവും, മൃഗീയതയും കടത്തിവിട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഇസ്ളാം മതത്തിൽ ജാതീയ ചിന്തകൾ ഇല്ലാ എന്ന് പൊതുവായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അറബി ഭാഷാ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇസ്ളാം കുടുംബക്കാർ, ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരുമായി പലരീതിയിലും ഒരു അകൽച്ചവെക്കാറുണ്ട് എന്നും തോന്നുന്നു. മലയാളത്തിലെ നീ എന്ന പ്രയോഗവും, മലബാറിയിലെ ഇഞ്ഞി എന്ന പ്രയോഗവും അവർക്ക് അരോചകം തന്നെയാവാം, മറ്റ് ഇസ്ളാം മതസ്തർ അവരോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.


മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഒരു കീഴ് സ്ഥാനീകരണത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ജനതയും സുരക്ഷിതരല്ല. ഇന്ത്യയിൽതന്നെ മൊത്തമായി ഇങ്ഗ്ളിഷ് രക്ത ബന്ധപാതയുള്ള Anglo-Indianവംശജർ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുടെ തരംതാഴ്ത്തിയുള്ള വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോയത് ഈ എഴുത്തുകാരൻ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ്. ഐഏഎസ്സുകാരനെ ഒരു ശിപായി നീ എന്ന സംബോധന ചെയ്യുന്നതും അല്ല ഇത്, മറ്റിച്ച് മറ്റൊന്നാണ്. കാരണം, ഇങ്ഗിളിഷ് ഭാഷക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ ഐഏഎസ്സുകാരെ പോലെയല്ല.


ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം എല്ലാ ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ചെറുതായെങ്കിലും പടരുന്നുണ്ട്. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷ പ്രാദേശിക ഭാഷയായുളള ഭൂഖണ്ട യൂറോപ്യൻമാരും, ഏഷ്യക്കാരും ആഫ്രിക്കക്കാരും, ദക്ഷിണ അമേരിക്കക്കാരും മറ്റും ഇന്ന് പ്രാദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരെ വളരെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഷാ ഭാവനയിൽ തരംതാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ഭാഷ എന്നത് ഒരു ഗംഭീര ശക്തിയുള്ള പ്രകൃത്യാതീതമായ / അമാനുഷികമായ സോഫ്ട്വേർ തന്നെയാണ് എന്നതിനാൽ, പ്രകൃത്യാതീതമായ / അമാനുഷികമായ സോഫ്ട്വേറിൽ ഈ സാമീപ്യവും തരംതാഴ്ത്തിയുള്ള നിർവ്വചനവും പ്രകൃത്യാതീതമായ / അമാനുഷികമായ സോഫ്ട്വേറിലെ വെർച്വൽ വ്യൂവിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷൂകാരുടെ സോഫ്ട്വേർ പ്രകൃതം തന്നെമാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ അക്കസംഖ്യാ മൂല്യം എന്ന പ്രതിഭാസം പടർന്ന് കയറാം.


നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഭൂഖണ്ട യൂറോപ്പുകാർക്ക്, അടുത്ത് നിന്നും ലോകൈകമായും കീഴ് പെടുത്താനാവാത്തവരാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ. എന്നാൽ ഇന്നുള്ള വിഡ്ഢി അക്കാഡമിക്ക് ചിന്താഗതികൾ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ സോഫ്ട്വേർ സ്ഥാനമൂല്യത്തിൽ ഇടിവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.


വായനക്കാരൻ ഓർമ്മിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ ഭൂഖണ്ട യൂറോപ്യന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ യൂഎസ്സ്ഏയിലേക്ക് കടക്കാൻ പലവിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യൂഎസ്സ്ഏ എന്നത്, അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ടത്തിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പ്രാദേശിക ഭാഷക്കാർ സൃഷ്ടിച്ച അനവധി അധിവസിതദേശങ്ങളിന്മേൽ (Native English settlements) സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമാണ്. ഇതാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മേന്മ.


ഇത് പോലെ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പാരമ്പര്യത്തെ ആവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശം വളരുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്നുള്ള യൂഎസ്സ്ഏയിനേക്കാളും ഗംഭീരമായ ഒരു രാഷ്ട്രമായി ആ പ്രദേശം വളരും എന്നുളളതാണ് വാസ്തവം.


1. കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടെത്തിച്ച


2. നേത്രങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന രാക്ഷസീയമായ


3. വെർച്വൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ


4. വേറൊരു കണ്ണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ


5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും


6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം


7. വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക


8. മൌലിക ഇസ്ളാമിനെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ


9. അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും


10. വന്യജീവികളിലും ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന


11. മ്ളേച്ച ജാതിക്കാരെ ഉയർത്തിയാലുള്ള


12. Joker in the pack ആയി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ


13. വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ


14. അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന സാമൂഹിക


15. ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച


16. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ട്


17. പുരാതന പാണ്ഡിത്യത്തേയും, അറിവിനേയും,


18. പൈശിചിക കോഡകൾക്ക് സമീപിക്കാൻ


19. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന


20. അറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകൾ


21. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച്,


22. ബലഹീനത നൽകുന്ന ഭാഷ, സാമൂഹിക


23. കോണാനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച്


24. British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം!


25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ


26. പരദേശികൾ മലബാറുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ


27. യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും കപട അടിമത്തവും


28. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരോടു കുറച്ച് അകൽച്ച


30. കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട


31. തരംതാഴ്ന്നുപോകും എന്ന ഭയാത്താൽ


32. അടിമജനത്തിന്‍റെ സംഖ്യാ സ്ഥാനം


33. അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം


34. സിനിമാക്കഥകളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ


35. കീഴ്ജനത്തിനെ കയറൂരിവിട്ടാൽ


36. കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ വളർച്ച


37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന


38. അടിമ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ്


39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ


40. അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം കീഴ്ജനങ്ങളുടെ


41. ഉന്നത വനിതകൾ കമ്പോളപ്രദേശങ്ങളിൽ


42. പുതിയമതത്തിൽ ചേരുന്നതിലെ


43. കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ


44. കീഴ്ജനങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെപ്പോലെ


45. പ്രകാശവും തേജസ്സും രത്നശോഭയും


46. ശിക്ഷാ രീതികൾ


47. ചൂഷണത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യമഹിമ


48. കപട അടിമത്തവും യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും


49. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഭൂമികുലുക്കം


50. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും, അവൻ ചാവുന്നതും