top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ

6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം

മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന്, ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരംഗം തന്നെ വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ്.


ഒരു ഐഏഎസ്സുകാരൻ. ഈ ആൾക്ക് മറ്റൊരു ഐഏഎസ്സുകാരനോട് വളരെ സൌകര്യപദ്രമായും കാര്യമായ സാമൂഹിക തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലതെയും ബന്ധപ്പെടാം, സംസാരിക്കാം, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം.


ഇതെ ഓഫിസിലെ ശിപായിക്ക് മറ്റൊരു ശിപായിയോട് ഇതേ പോലെ ബന്ധപ്പെടാം, സംസാരിക്കാം, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം.


ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങളുടേയും ആയാമത്തിൽ (amplitudeൽ) വൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ശിപായിമാർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കാനാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധരണ ഗതിയിൽ ആ ഓഫിസിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ, ഐഏഎസുകാരന് ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കും പരിധിയുള്ള ആയാമത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും.


ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞത്, ഒരു ചിത്രീകരണം മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു ചിത്രീകരണം, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പരിമിതപ്പെടുത്തലും, പരിധിയില്ലാതാക്കലും എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം മാത്രമായാണ് ഈ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ വിധമുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യാ സ്ഥാനം മുതൽ 10 കോടി സംഖ്യാ സ്ഥാനം വരെയുള്ള സ്ഥാനീകരണങ്ങൾ ഇല്ലതന്നെ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, അത് 100000000 മുതൽ 199999999 വരെയുള്ള ആയാമത്തിൽ സ്പന്ദിക്കന്ന മൂല്യങ്ങളായിരിക്കും. എന്നുവച്ചാൽ, വ്യക്തികൾ വാക്ക് കോഡുകിളൽ 11 കോടിയുടെ നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കും. അവരുടെ വ്യക്തിപരമായുള്ള ക്ഷണികമായ ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ, ചെറിയ തോതിലുള്ള വലത്തേ അറ്റത്തുള്ള അക്കങ്ങളിൽ മൂല്യ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. പക്ഷെ വ്യക്തി മൊത്തമായി വൻ അഗാതതയും ഗാംഭീര്യവും ഉള്ള ആളായിരിക്കും. ഇവിടെ ഗാംഭീര്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഗാംഭീര്യം ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിൽ ഇല്ലതന്നെ.


മുകളിൽ നൽകിയ മൊത്തമായ ചിന്താഗതിക്ക് കാരണം, ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഏവരും വെറും ഒറ്റ നിലവാരമുള്ള You, Your, Your, He, His, Him, She, Her, Hers, They, Their, Theirs എന്ന വാക്ക് കോഡുകളിൽ അചഞ്ചലിതമായി നിലനിൽക്കും എന്നതാണ്. ഇത് ഒര ഗംഭീര മാനസികാവസ്ഥതന്നെയാണ്.


ആ ജനം എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, ഇല്ലെങ്കിലും, ഏതാണ്ട് ഒരേ നിലവാരത്തിൽ ഉള്ളവരായിത്തന്നെ നിലനിൽക്കും ഭാഷാ കോഡുകളിൽ. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഏതാനും പതിറ്റാണ്ട് കാലം മുൻപ് വരെ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഏത് തൊഴിലിനും മാന്യത നിലനിന്നിരുന്നത്. അതായത് dignity of labour. ദുഷ്ട സ്വഭാവമുള്ള ഭാഷാ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുള്ള ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വപ്നത്തിൽപോലും ഈ വിധമുള്ള ഒരു തൊഴിൽ മാന്യത സാധ്യമല്ല. കാരണം, വാക്ക് കോഡുകൾ വൻ സംഖ്യാ സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ തെന്നിമാറും, തൊഴിലിന് അനുസൃതമായി.


ഈ വിധമുള്ള ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാർ ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ, തൊഴിൽ മാന്യത തേഞ്ഞ് മാഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവും. ചേരിവാസം പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉയർന്നുവരും. മനുഷ്യന് മനുഷ്യനോട് അറപ്പും വിദ്വേഷവും വരും. വ്യക്തികളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് മുൻപരിചയമില്ലത്ത ഒരു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം പടർന്നുപിടിക്കും.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ വിധമുള്ള സംഖ്യാസ്ഥാനം ഉള്ളത്, പലരീതിയിൽ മനുഷ്യമനസ്സിനെയും സാമൂഹിക യന്ത്രസംവിധാനത്തെയും സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളതും വാസ്തവംതന്നെ. ഉദാഹരണത്തിന്, ശുഭ ശകുനം, ദുശ്ശകുനം എന്നുവരെ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളെ തരംതിരിക്കപ്പെടും. വാസ്തവമാണ്, ചിലരെ കാണുന്നതും, അവരുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നതും, അവരെ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതും, അവരെ തൊടുന്നതും, അവരാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നതും, ശുഭകരമായ അനുഭൂതിയും, ഗുണകരമായ സംഭവപരമപരയ്ക്ക് തുടക്കവും നൽകും. മറ്റ് ചിലർ നേരെ വിപരീതമായ അനുഭവമാണ് നൽകുക. ഇതും, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് പിന്നണിയിൽ ഉള്ള സംഖ്യസ്ഥാനവും മറ്റ് സങ്കീർണ്ണമായ അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ വേദി വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഇടമാണ്. ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഹ്രസ്വമായ പദങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കില്ല. ഈ വിധ പദങ്ങളൾക്ക് പരിമിതിപ്പെടുത്താനും ആവില്ല. കാരണം, അത് മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചംതന്നെയാണ്.


ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം Edgar Thurston, Rev. Samuel Mateer തുടങ്ങിയവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നത്, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണകാലത്ത്, ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിൽ ഈ വിധ ശുഭാശുഭ സങ്കൽപ്പങ്ങളും മറ്റും കാണുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് അവർക്ക് വളരെ കൌതുകകരമായ ഒരു അനുഭവവും, അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തകാര്യവും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂഖണ്ട യൂറോപ്പിൽ, ഇതുപോലുള്ള പലതരം വിശ്വാസങ്ങളും നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ അവിടെ പല പ്രദേശങ്ങളും പലതീരിയിൽ ഫ്യൂഡൽ സ്വഭാവമുള്ള ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങൾ ആയിരുന്നു.


ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ വിധ ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങൾ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വ്യക്തമായി കരുനീക്കങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിവരും. സ്വമേധയാ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കുറയും.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും, ചിന്തിക്കുന്നതും, ബന്ധം വാക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റും, മനസ്സിൽ സംഖ്യാ മൂല്യങ്ങളിൽ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകൾ നടത്തുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാം. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഭാഷാ കോഡുകൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃത്യാതീതമായ / അമാനുഷികമായ സോഫ്ട്വേറുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ രൂഢമൂലമായിക്കിടക്കുന്ന പലവിധ ദൌഷ്ട്യ ഭാവങ്ങളേയും തുടച്ച് നീക്കാൻ ആവില്ല, ഭാഷയെ മാറ്റാതെ. കാരണം, അവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ദുഷ്ട ഭാഷാകോഡുകൾ പ്രകൃത്യാതീതമായ / അമാനുഷികമായ സോഫ്ട്വേറുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടമാണ്.


ഇനി Tellicherryയിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകാം. വൻ സഹന സമരമാണ് അവിടെ തുടങ്ങൻ പോകുന്നത്, പാരമ്പര്യ ഫ്യൂഡൽ ജന്മികളും, അവരുടെ കൈയാളുകളും.


1. കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടെത്തിച്ച


2. നേത്രങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന രാക്ഷസീയമായ


3. വെർച്വൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ


4. വേറൊരു കണ്ണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ


5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും


6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം


7. വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക


8. മൌലിക ഇസ്ളാമിനെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ


9. അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും


10. വന്യജീവികളിലും ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന


11. മ്ളേച്ച ജാതിക്കാരെ ഉയർത്തിയാലുള്ള


12. Joker in the pack ആയി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ


13. വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ


14. അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന സാമൂഹിക


15. ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച


16. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ട്


17. പുരാതന പാണ്ഡിത്യത്തേയും, അറിവിനേയും,


18. പൈശിചിക കോഡകൾക്ക് സമീപിക്കാൻ


19. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന


20. അറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകൾ


21. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച്,


22. ബലഹീനത നൽകുന്ന ഭാഷ, സാമൂഹിക


23. കോണാനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച്


24. British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം!


25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ


26. പരദേശികൾ മലബാറുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ


27. യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും കപട അടിമത്തവും


28. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരോടു കുറച്ച് അകൽച്ച


30. കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട


31. തരംതാഴ്ന്നുപോകും എന്ന ഭയാത്താൽ


32. അടിമജനത്തിന്‍റെ സംഖ്യാ സ്ഥാനം


33. അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം


34. സിനിമാക്കഥകളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ


35. കീഴ്ജനത്തിനെ കയറൂരിവിട്ടാൽ


36. കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ വളർച്ച


37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന


38. അടിമ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ്


39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ


40. അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം കീഴ്ജനങ്ങളുടെ


41. ഉന്നത വനിതകൾ കമ്പോളപ്രദേശങ്ങളിൽ


42. പുതിയമതത്തിൽ ചേരുന്നതിലെ


43. കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ


44. കീഴ്ജനങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെപ്പോലെ


45. പ്രകാശവും തേജസ്സും രത്നശോഭയും


46. ശിക്ഷാ രീതികൾ


47. ചൂഷണത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യമഹിമ


48. കപട അടിമത്തവും യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും


49. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഭൂമികുലുക്കം


50. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും, അവൻ ചാവുന്നതും

bottom of page