top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ

5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും

ഈ ഒരു സംഖ്യ നോക്കുക. 111111111. പതിനൊന്ന് കോടിക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു സംഖ്യാണ് ഇത്. ഇതിൽ ഒറ്റ(Unit), പത്ത് (Tens), നൂറ് (Hundreds), ആയിരം (Thousands), പതിനായിരം (Ten thousands) തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ 1 എന്ന അക്കമാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഓരോ സ്ഥാനത്തും ഉള്ള 1 എന്ന അക്കത്തിന് 0 മുതൽ 9 വരെ കൂടിയും കറഞ്ഞും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടം തിരിയാനുള്ള പരിധിയും ആയാമവും ഉണ്ട്.


പറയാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൌകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഓരോ സ്ഥാനത്തേയും ഈ വിധ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്.


ഒറ്റ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ജനം.

പത്ത് എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബ്ൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഓഫിസ് ശിപായി.

നൂറ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പോലീസ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബ്ൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഓഫിസ് ഗുമസ്ഥൻ (ക്ലാർക്ക്)

ആയിരം എന്ന സ്ഥാനത്ത് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ

പതിനായിരം എന്ന സ്ഥനത്ത് പോലീസ് Circle Inspector.

എന്നങ്ങനെ.


അങ്ങിനെ ഏറ്റവും ഇടത്തുള്ള സ്ഥാനം പോലീസ് ഐജി(IG)യുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുക.


ഓരോ സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിക്കും ആ സ്ഥാനത്ത് 0 മതുൽ 9 വരെയുള്ള വ്യക്തിത്വ തളർച്ചയും ഔന്നിത്യവും ഉള്ള വ്യാപ്തിയിൽ സ്പന്ദിക്കാം.


ഇങ്ങിനെയൊരു ചിത്രീകരണം ഇങ്ഗ്ളിഷ് നാടുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചും പറയാമെങ്കിലും, അത് അത്ര കണ്ട് ശരിയാവില്ല. കാരണം, ഒന്നാമതായി പൊതുജനം ഏറ്റവും കീഴിൽ വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യാ സ്ഥാനത്ത് വരില്ല. അവരിൽ മിക്കവരും വരിക, ഏറ്റവും ഇടത്തേ അറ്റത്താണ്, ഈ വിധം അവിടുള്ള ജനങ്ങളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ.


എന്നാൽ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് നാടുകളിലെ ജനങ്ങളേയും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളേയും ഈ വിധം ചിത്രീകരിക്കാമെങ്കിലും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാടുകളിൽ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത, മറ്റൊരു രാക്ഷസീയമായ ഉയർച്ചത്താഴ്ച ഈ ചിത്രീകരണത്തിൽ വന്നുചേരും. യഥാർത്ഥത്തിൽ, താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ 1 കോടി മുതൽ 9 കോടി വരെയുള്ള ഒരു അക്കമൂല്യ പരിധിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ ആവുള്ളു. 1 മുതൽ 11 കോടി വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ ആവില്ലതന്നെ. കാരണം, ഭാഷ പരന്നതാണ്. വൻ ഉയർച്ചത്താഴ്ച ഇല്ലതന്നെ. എല്ലാ ജനവും കോടിയുടെ നിലവാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, മാനസിക വ്യക്തിത്വത്തിൽ.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിയേയും, ഓരോ സ്ഥലത്തേയും മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഖ്യാസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും, നിർവ്വചിക്കും, പരിധിപ്പെടുത്തുകയോ അപരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യും. ഓരോ വ്യക്തിക്കും സാമൂഹിക ആശയവിനിമയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യാ സ്ഥാനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാനപ്പെടുത്തൽ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്.


ഗ്രാമങ്ങളിലും, കുഗ്രാമങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിധ സംഖ്യാ സ്ഥാനപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നും പറുത്ത് കടക്കാൻ വളരെ പ്രയാസം തന്നെയാണ്. മാത്രവുമല്ല, സാധാരണ ഗതിയിൽ കുഗ്രാമങ്ങളിലും മറ്റും ജീവിക്കുന്ന ഒരു വൻ ഭൂരിപക്ഷം പേരും (എല്ലാരും അല്ല) വളരെ ചെറിയ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലും ചിന്താധാരാ പരിധിയിലും ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഇതിന് മാറ്റം വന്നത് ഏതാണ്ട് 2010 മതുൽ ആണ് എന്ന് പറയാം. മൊബൈൽ ഫോണുകളും, കമ്പ്യൂട്ടറും, ഇന്റർനെറ്റും, സോഷ്യൽ മീഡിയകളും, ആധുനിക വാഹന സൌകര്യങ്ങളും, വൻകിട Supermarket സംരംഭങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളിൽ വന്നതും മറ്റും ഈ കൂട്ടരിലെ മാനസിക പരിധിയെ കാര്യമായി വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ വിപുലീകരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു വീർപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് സംഭവിപ്പിച്ചത്.


pristine-English എന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ കൂട്ടരിൽ പലർക്കും യാതോരു വിവരവും ഇല്ലതന്നെ. ഈ പറഞ്ഞകാര്യം ഇന്ന് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഉള്ള ഒരു വൻ പോരായ്മയും ന്യൂനതയും ആയി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുയാണ്. Spoken-English അറിയുന്നവർക്കും ഈ ഒരു pristine-English വേദിയെക്കുറിച്ച് യാതോരു അവബോധവും ഇല്ലതന്നെ.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ വ്യക്തിയെ ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യാ സ്ഥാനത്ത് പിടിച്ച് തളച്ചിടും എന്നുള്ളത് ഒരു വൻ കാര്യമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെത്തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില വ്യക്തികളുടെ അടുപ്പം തന്നിൽ മൂല്യ വർദ്ധനവ് വരുത്തും എന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സാമീപ്യം തന്നിൽ മൂല്യ ഇടിവ് വരുത്തും എന്നുമുള്ള ബോധം ഈ വാസ്തവികതയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു.


ഇതെല്ലാം വെറും ജാതീയമായ ചിന്തകളാണ് എന്നും ഇതിനെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വിഡ്ഢിത്തം കൊണ്ട് ഒരച്ച് മാറ്റാൻ ആവും എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് പരമ വിഡ്ഢിത്തം തന്നെയാണ്. കാരണം, സംസാരിക്കുന്നതും, ചിന്തിക്കുന്നതും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ, ആ ഭാഷയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ വ്യക്തി അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടിവരും.


ഈ ഒരു പ്രശ്നം സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. വൻ നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നതും, വാസസ്ഥല മേൽവിലാസം ഉള്ളതും, പലപ്പോഴും, ആപേക്ഷികമായി ഉയർന്ന സംഖ്യാ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്ഥാപിക്കും. ആ വ്യക്തി എത്രകണ്ട് പൊള്ളയോ, ശ്രേഷ്ഠതയോ ഉള്ളതാണെങ്കിലും. ഈ ഒരു വാസ്തവികത അറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും അവരുടെ ചില വ്യാപര പദ്ധതികൾക്ക് ഉന്നത സംഖ്യാ സ്ഥാനം നൽകുന്ന നഗരങ്ങളിലെക്ക് മേൽവിലാസമെങ്കിലും നൽകും. ഇത് അവർക്കും ആ പദ്ധതിക്കും മൂല്യ വർദ്ധനവ് നൽകും. ഇത് ആ നഗരത്തിന് ചെറിയ ഒരു മൂല്യ ഇടിവ് സംഭവിപ്പിക്കാം.


സാധാരണ ഗതിയിൽ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആപേക്ഷികമായി സംഖ്യാ സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് Trivandrum എന്ന നഗരത്തിൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പെട്ട ഉയർന്നവർ തിങ്ങിനിറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ വിധകാര്യങ്ങളിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന വേദികളിൽ അവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ വലിയ സാറൻമാരും, മാഡങ്ങളും, അദ്ദേഹങ്ങളും, അവരുകളും മറ്റുമാണ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങിനെയുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ്.


അതേ സമയം, കുഗ്രാമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരിൽ വൻ വിവരമുള്ളവരും, പണക്കാരം മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലും, ഒരു വൻ ഭൂരിപക്ഷവും, ചെറുകിടമെന്ന് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളിൽ നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കൂട്ടർ സംഖ്യാസ്ഥാനത്ത് വലത്തോട്ട് നീങ്ങിനിൽക്കുന്നവരാണ്. കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച, ചില ആളുകൾ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അങ്ങാടിയിൽ പോലും വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലാ എന്ന കാര്യത്തിനും ഈ വസ്തുതയുമായും ചെറിയ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്.


ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒറ്റ സംഖ്യാസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലയിടത്ത് വൻ വ്യക്തിപ്രഭാവവും വാക് സാമർത്ഥ്യവും ബുദ്ധിവൈഭവവും, ശബ്ദബലവും മറ്റും ഉള്ള അവസരത്തിൽ, ഈ വ്യക്തിയുടെ അക്ക മൂല്യം 9 ആയി ഉയരാം. അതേ സമയം പതിനായിരം എന്ന സംഖ്യാസ്ഥാനത്ത് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, വ്യക്തിപരമായ ശോചന്യാവസ്ഥായാലോ മനോവേദനയാലോ, മറ്റേതെങ്കിലും നിഷേധകത്വം പിടിപെട്ടോ നിൽകുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ആളുടെ അക്ക മൂല്യം 1 ഓ, 0 ഓ ആയി താഴാം. ഈ അവസരത്തിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച 9 അക്കമൂല്യ ബലമുള്ള ആളും രണ്ടാമത് സൂചിപ്പിച്ച 0 അക്കമൂല്യമുള്ള ആളും ഒരു പരിമിതമായ സമൂഹിക വേദിയിൽ വച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാൽ, 9 അക്കമൂല്യബലം ഉള്ള ആളാണ് വമ്പൻ എന്ന ഒരു തോന്നൽ ആ ചെറുകിട സാമൂഹിക വേദിയിൽ വച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നപ്പെടാം. ഇത് ഒരു വൻ കാര്യമാണ്.


കാരണം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് അക്കമൂല്യം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സംഖ്യാസ്ഥാനവും ഉണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ, പരിമിതമായ ഒരു സാമൂഹിക രംഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രണയത്തിനും മറ്റും ഒരുമ്പെട്ടാൽ വൻ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതം നീങ്ങിയേക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതും പറയാനുണ്ട്. അത് പിന്നീടേ ആവുള്ളു.


ഇവിടെ ഒരു കാര്യംകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് അടുത്ത എഴുത്തിൽ ആകാം.


1. കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടെത്തിച്ച


2. നേത്രങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന രാക്ഷസീയമായ


3. വെർച്വൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ


4. വേറൊരു കണ്ണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ


5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും


6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം


7. വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക


8. മൌലിക ഇസ്ളാമിനെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ


9. അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും


10. വന്യജീവികളിലും ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന


11. മ്ളേച്ച ജാതിക്കാരെ ഉയർത്തിയാലുള്ള


12. Joker in the pack ആയി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ


13. വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ


14. അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന സാമൂഹിക


15. ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച


16. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ട്


17. പുരാതന പാണ്ഡിത്യത്തേയും, അറിവിനേയും,


18. പൈശിചിക കോഡകൾക്ക് സമീപിക്കാൻ


19. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന


20. അറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകൾ


21. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച്,


22. ബലഹീനത നൽകുന്ന ഭാഷ, സാമൂഹിക


23. കോണാനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച്


24. British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം!


25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ


26. പരദേശികൾ മലബാറുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ


27. യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും കപട അടിമത്തവും


28. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരോടു കുറച്ച് അകൽച്ച


30. കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട


31. തരംതാഴ്ന്നുപോകും എന്ന ഭയാത്താൽ


32. അടിമജനത്തിന്‍റെ സംഖ്യാ സ്ഥാനം


33. അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം


34. സിനിമാക്കഥകളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ


35. കീഴ്ജനത്തിനെ കയറൂരിവിട്ടാൽ


36. കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ വളർച്ച


37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന


38. അടിമ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ്


39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ


40. അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം കീഴ്ജനങ്ങളുടെ


41. ഉന്നത വനിതകൾ കമ്പോളപ്രദേശങ്ങളിൽ


42. പുതിയമതത്തിൽ ചേരുന്നതിലെ


43. കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ


44. കീഴ്ജനങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെപ്പോലെ


45. പ്രകാശവും തേജസ്സും രത്നശോഭയും


46. ശിക്ഷാ രീതികൾ


47. ചൂഷണത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യമഹിമ


48. കപട അടിമത്തവും യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും


49. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഭൂമികുലുക്കം


50. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും, അവൻ ചാവുന്നതും