top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ

39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള സമ്മർദ്ദം

തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഒരു രാജകുടുംബമാണ്. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായുളളവർ അവിടുള്ള നമ്പൂതിരിമാരും, അമ്പലവാസികളും, അവക്ക് കീഴിൽ ഉള്ള നായർമാരും ആണ്. രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഭരണസംവിധാനങ്ങളിൽ അടിമുടി നിറഞ്ഞുനിന്നവർ ഈ മൂന്ന് ജനക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ ഉള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പല വിധ സംവിധാനങ്ങളും പകർത്തിയെടുത്ത്, അതുപോലുള്ള സർക്കാർ ഭരണയന്ത്രവും, പോലീസും, കോടതികളും, ലിഖിത രൂപത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും മറ്റും തിരുവിതാംകൂറിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇവയെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻയിൽ ഉള്ളതുമായി ഗുണമേന്മയിൽ യാതോരു രീതയിലും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ആവുന്നതായിരുന്നില്ല.


മലബാർ ജില്ലയടക്കമുള്ള മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ കോഡുകളെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ഭരണയന്ത്രമാണ് രൂപീകൃതമായിരുന്നത്. സർക്കാർ ജോലിക്ക് ഏതൊരു ജനക്കൂട്ടത്തിനും ശ്രമിക്കാം. ഭാഷാപരമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു സാമൂഹിക മാന്യനേക്കാൾ ഉയർന്നവർ അല്ല. പോരാത്തിന്, ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തിൽ അഴിമതി എന്നത് കണ്ടത്തൊൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ മാത്രമേ പോലീസുകാർക്ക് അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നവരെ അടിക്കാനും മറ്റും പറ്റുള്ളു.


തിരുവിതാംകൂറിൽ എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞാണ് കിടന്നത്. തമിഴിലേയും മലയാളത്തിലേയും അതിഗംഭീര ഫ്യൂഡൽ അടിച്ചമർത്തൽ കോഡുകൾ നിറഞ്ഞുനിന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ സംവിധാനം. മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന് രാജകുടുംബത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചലുത്താം എന്നല്ലാതെ ഭരണത്തിൽ യാതോരുവിധ അധികാരങ്ങളും ഇല്ല. (Col. Munro കുറച്ചുകാലും തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായി ജോലിചെയ്തിരുന്നു. അക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു).


സർക്കാർ ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥരും, കോടതികളും, കരംപിരിക്കുന്ന ഇടവും, പോലീസും എല്ലാം അടിമുടി അഴിമതിയിൽ കുളിച്ച് നിൽക്കുന്നു. രാജകുടുംബത്തിന് ഇവരെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കാനും കാര്യമായ കഴിവല്ല. കാരണം, എല്ലാവരും ഒത്തുകളിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത്. പോലിസുകാർ പിടികൂടുന്നവരെ അടിക്കുകയും മറ്റ് രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യന്നുത് യാതോരു മറയും ഇല്ലാതെയാണ്. ഇങ്ങിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പോലീസുകാർക്കും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത അധികാരങ്ങൾ നൽകിത്തന്നെയാണ്, അവരുടെ കൂറും സ്നേഹവും രാജകുടുംബം നിലനിർത്തുന്നത്.


കീഴ് ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ കയറൂരിവിടണം എന്ന് ഇങ്ഗ്ളിഷൂകാർ യാതോരു കൂസലുമില്ലാതെ സമ്മർദ്ദം ചലുത്തുന്നതിന്റെ കാരണം ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് പ്രാദേശിക ഭാഷാ കോഡുകളുടെ രാക്ഷസീയതയെക്കുറിച്ച് യാതോരു ബോധവും ഇല്ലത്തത് കൊണ്ടാണ്.


കീഴ് ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം വ്യക്തമായും പരുക്കനും വാക്കുകൾ അസഭ്യചുവയുള്ളതും ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. മേൽ ജനക്കൂട്ടം അശ്ലീലം പറയുന്നതും, കീഴ് ജനക്കൂട്ടം അശ്ലീലം പറയുന്നതും, മാനസികമായി വൻ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യമാണ്.

പോരാത്തതിന്, ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ Right to freedom of expression (സംസാരിക്കാനുള്ള / ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം) എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വളരെ പരിമിതമായുള്ള വിവരവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സിദ്ധാന്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യംമാത്രമാണ്. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു അവകാശം ജനത്തിന് നൽകുന്നതിന് മുൻപായി, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ വ്യാപ്തി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.


ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കാം.


മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻയിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ, അടിമജനത്തിനും മറ്റ് കീഴ് ജാതിക്കാർക്കും പുതുതായി നൽകിയ പലവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും, സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ യാതോരു ഭരണയന്ത്രവും തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലവിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.


തിരുവിതാംകൂറിന് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ബന്ധത്തെ തള്ളിക്കളയാനും ആവില്ല. കാരണം, തിരുവിതാംകൂർ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഇങ്ഗ്ളിഷ ബന്ധം നൽകിയ സംരക്ഷണത്തിന്മേൽ മാത്രമാണ്.


1858ൽ ഉപദ്വീപിന്റെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത്, ഒരു ചെറുകിട പട്ടാള കലാപം സംഭവിക്കുകയും, അതിനെ കരുവാക്കി English East India Companyയിൽ നിന്നും ക്വീൻ വിക്റ്റോറിഅ: ഭരണം ഉപദ്വീപിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം നടന്നിരുന്ന ഇടം കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ നിന്നും തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്, London Missionary Societyയിലെ മിഷിനറിമാരായിരിക്കാം.


1858 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ, തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ പോലീസ് ഓഫിസർമാർക്കും ഒരു രാജകൽപ്പന വന്നു:


-ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കീഴ് ജനങ്ങൾക്ക് തഹസിൽദാരെ നേരിട്ട് വന്ന് അവരുടെ പരാതികൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ ആവുന്നില്ല. കാരണം, തഹസിൽദാർമാർ ഇരിക്കുന്ന ഇടം കീഴ് ജനക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത ഇടമാണ്. അതിനാൽ കീഴ് ജനക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള സ്ഥലത്ത് തഹസിൽദാർമാർ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ഇരുന്ന്, അവരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കണം. അവയ്ക്ക് ഉള്ള പരിഹാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നൽകണം. -


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, രാജകുടുംബത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചലുത്തുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ, അതും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം, ഉയർന്ന ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ ചൊടിപ്പിക്കാനും വെപ്രാളപ്പെടുത്താനും പാടില്ല.


വേലുത്തമ്പിയുടെ വിപ്ളവവും, കുണ്ടറ പ്രഖ്യപനവും കൂറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്നത്, നമ്പൂതിരിമാർക്കും നായർമാർക്കും വെപ്രാളം വന്നതിനാലാണ്. വെപ്രാളത്തിന് വ്യക്തമായ കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ സാന്നിധ്യം സമൂഹത്തെ കുത്തിമറിക്കുന്നു. കീഴ് ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ യാതോരുവിധ നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ തുറന്നുവിടാനാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാംസ്ക്കാരിക സ്വാധീനം നോക്കുന്നത്.


കാലാകാലങ്ങളായി താഴേക്ക് കുത്തി, കീഴ് ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ ആണിക്കടിച്ചിട്ടത് മാതിരി നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഷാകോഡുകളെ, അഴിച്ചുവിടപ്പെടുന്ന കീഴ് ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ, ഉയർന്ന ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ മേൽ ചാടിക്കയറി, അവരെ കുത്തിക്കീറാൻ ഉപയോഗിക്കും.


ഇങ്ങിനെയൊരു ആണിയടിപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചും കുത്തിക്കീറാൻമാത്രം മൂർച്ചയുള്ള വാക്ക് കോഡുകളെക്കുറിച്ചും, ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് യാതോരു വിവരവും ഇല്ലതന്നെ.


1. കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടെത്തിച്ച


2. നേത്രങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന രാക്ഷസീയമായ


3. വെർച്വൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ


4. വേറൊരു കണ്ണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ


5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും


6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം


7. വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക


8. മൌലിക ഇസ്ളാമിനെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ


9. അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും


10. വന്യജീവികളിലും ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന


11. മ്ളേച്ച ജാതിക്കാരെ ഉയർത്തിയാലുള്ള


12. Joker in the pack ആയി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ


13. വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ


14. അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന സാമൂഹിക


15. ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച


16. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ട്


17. പുരാതന പാണ്ഡിത്യത്തേയും, അറിവിനേയും,


18. പൈശിചിക കോഡകൾക്ക് സമീപിക്കാൻ


19. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന


20. അറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകൾ


21. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച്,


22. ബലഹീനത നൽകുന്ന ഭാഷ, സാമൂഹിക


23. കോണാനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച്


24. British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം!


25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ


26. പരദേശികൾ മലബാറുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ


27. യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും കപട അടിമത്തവും


28. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരോടു കുറച്ച് അകൽച്ച


30. കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട


31. തരംതാഴ്ന്നുപോകും എന്ന ഭയാത്താൽ


32. അടിമജനത്തിന്‍റെ സംഖ്യാ സ്ഥാനം


33. അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം


34. സിനിമാക്കഥകളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ


35. കീഴ്ജനത്തിനെ കയറൂരിവിട്ടാൽ


36. കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ വളർച്ച


37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന


38. അടിമ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ്


39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ


40. അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം കീഴ്ജനങ്ങളുടെ


41. ഉന്നത വനിതകൾ കമ്പോളപ്രദേശങ്ങളിൽ


42. പുതിയമതത്തിൽ ചേരുന്നതിലെ


43. കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ


44. കീഴ്ജനങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെപ്പോലെ


45. പ്രകാശവും തേജസ്സും രത്നശോഭയും


46. ശിക്ഷാ രീതികൾ


47. ചൂഷണത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യമഹിമ


48. കപട അടിമത്തവും യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും


49. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഭൂമികുലുക്കം


50. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും, അവൻ ചാവുന്നതും

bottom of page