top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ

3. വെർച്വൽ കോഡ് ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ

യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃത്യാതീതമായ / അമാനുഷികമായ സോഫ്ട്വേറിന്റെ ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ(inside the Design view in the supernatual software arena that exists behind reality) ഫ്യൂഡൽ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളെ വീക്ഷിച്ചാൽ, ഒരു ബാർ ഗ്രാഫിൽ (Bar Graphൽ) ഉയരം കൂടിയതും, കുറുതായതും, കീഴിലോട്ട് നീങ്ങിനിൽക്കുന്നതുമായി കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത ബാറുകളായി ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം. ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗഹനമായ രീതിയിൽ കടക്കാൻ പറ്റില്ല.


എന്നാൽ ചെറുതായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സോഫ്ട്വേർ സ്ഥാനത്ത്, ഉയർച്ചയോ താഴ്ചയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിൽ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു ഉയർച്ചയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ താഴ്ചയോ ആയ നിലവാരം ഉണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതും, അത് അനുസരിച്ച് വാക്ക് കോഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതും കൂടി പറയാം. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് പലപ്പോഴും അദൃശ്യമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനവധികാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അവയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല.


വാസസ്ഥലത്തിനും വസിക്കുന്ന നഗരത്തിനും ഗ്രാമത്തിനും മറ്റുമെല്ലാം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഈ വിധ വൻ ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവും.


കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ള ഗ്രാമങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ വൻ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടാം. ഇന്ത്യൻ നാണയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മൂല്യ ചോഷണം വിദേശ പണത്തെ ഒരു വൻ നിധിയാക്കിമാറ്റിയത്, കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തിൽ കാര്യമായ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിന്റെ അഗാധതയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല.


ഇവിടെ പറയാനുളളത് ഈ കാര്യമാണ്. സാമ്പത്തികമായി വന്ന ഉയർച്ച ഈ കുഗ്രാമങ്ങളെ ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഗ്രാമം ആക്കിമാറ്റിയിട്ടില്ല, മറിച്ച്, ഫ്യഡൽ ഭാഷകളുടെ എല്ലാ വിധ സവിശേഷതകളും പുതുതായി വന്ന സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധിക്ക് അനുസൃതമായി ഒന്ന് പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നേ പറയാനാവുള്ളു.


ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പൊതുവായ രീതിയിൽ ആണ്. എന്നാൽ, മലബാറിലെ മാപ്പിളമാർ, കുടിയേറ്റക്കാരായ ക്രിസ്ത്യൻ ജനം, പ്രാദേശിക ക്രിസ്ത്യാനികൾ, എന്നിവരും, തിരുവിതാംകൂറിലെ മേത്തന്മാർ (ഇസ്ലാം മതസ്ഥർ), സുറിയാനി ക്രസ്ത്യാനികൾ, മതംമാറി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആയവർ എന്നിവർക്കെല്ലാം അവരുടെ സമൂഹത്തിന് ഉള്ളിൽ ശക്തമായ സാമൂഹിക നേതൃത്വവും മറ്റും ഉണ്ട്. ഈ ജനങ്ങൾ, നിത്യേനെ നിർബന്ധമായിത്തന്നെ ഒത്തുചേരുന്ന ഇടങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ ഒത്തുചേരലിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശക്തമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഇതും ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയമാണ്. ഇവിടെ ചർച്ചക്ക് എടുക്കുന്നില്ല.


ഹിന്ദു മതസ്ഥർ, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വെർച്വൽ കോഡ് വേധികളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നവരാണ്. അവർക്ക് കീഴിൽ ഉള്ള വ്യത്യസ്ത ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ പടിപടിയായി കീഴിൽ കാണപ്പെടും ഈ പ്രസ്താവിച്ച വെർച്വൽ കോഡ് ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ.


മലബാറിൽ ഇതിന് ചെറുതായി ഒരു മാറ്റം സംഭവചിച്ചത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം നടപ്പിൽ വന്നപ്പോളാണ്. പിന്നിങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ കുത്തിമറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രസ്താവ്യമായ കാര്യം, മലബാറിൽ മാപ്പിളമാരും, കുടിയേറ്റ ക്രിസ്ത്യാനികളും, പൊതുവായുള്ള ഈ ഉച്ചനീചത്വ ഏണിപ്പടിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാനത്താണ് നിലനിന്നിരുന്നത്, വെർച്വൽ കോഡ് ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ. ഇതിനെക്കുറിച്ചും, ഇവിടെ കുടുതലായി പറയാൻ ആവില്ല.


ചെറിയ ഒരു സൂചന മാത്രം നൽകാം. കീഴ് ജനക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു barber (മലയാളം: ക്ഷുരകൻ, മലബാറി: കാഇ്തിയൻ) ഒരു മാപ്പിള barberൽ (ഒസാൻനിൽ) നിന്നും സാമൂഹികമായ നിലവാരത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു. ഈ വ്യത്യാസം വെർച്വൽ കോഡ് ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ വ്യക്തമായി കാണാനാവുന്നതാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആദ്യത്തെ ആൾ ഉള്ള അതേ ഏണപ്പിടിയിൽ അല്ല കാണപ്പെടുക. വെർച്വൽ കോഡ് ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ അൽപംവിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക. അതേ സമയം അവരും സാമൂഹികമായി ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ ഉച്ച-നീചത്വം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. (Cannanore ഭാഗത്ത് കാര്യങ്ങൾ മലബാറിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറുതായി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇതിലേക്കൊന്നും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കടക്കാൻ ആവില്ല.)


ഇനി ഗ്രാമങ്ങളിലെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അത് അടുത്ത എഴുത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. കാരണം, ഇന്നത്തെ എഴുത്തിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് പാത വിട്ട് സംസാരിച്ചുപോയി.


1. കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടെത്തിച്ച


2. നേത്രങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന രാക്ഷസീയമായ


3. വെർച്വൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ


4. വേറൊരു കണ്ണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ


5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും


6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം


7. വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക


8. മൌലിക ഇസ്ളാമിനെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ


9. അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും


10. വന്യജീവികളിലും ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന


11. മ്ളേച്ച ജാതിക്കാരെ ഉയർത്തിയാലുള്ള


12. Joker in the pack ആയി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ


13. വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ


14. അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന സാമൂഹിക


15. ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച


16. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ട്


17. പുരാതന പാണ്ഡിത്യത്തേയും, അറിവിനേയും,


18. പൈശിചിക കോഡകൾക്ക് സമീപിക്കാൻ


19. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന


20. അറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകൾ


21. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച്,


22. ബലഹീനത നൽകുന്ന ഭാഷ, സാമൂഹിക


23. കോണാനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച്


24. British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം!


25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ


26. പരദേശികൾ മലബാറുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ


27. യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും കപട അടിമത്തവും


28. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരോടു കുറച്ച് അകൽച്ച


30. കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട


31. തരംതാഴ്ന്നുപോകും എന്ന ഭയാത്താൽ


32. അടിമജനത്തിന്‍റെ സംഖ്യാ സ്ഥാനം


33. അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം


34. സിനിമാക്കഥകളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ


35. കീഴ്ജനത്തിനെ കയറൂരിവിട്ടാൽ


36. കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ വളർച്ച


37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന


38. അടിമ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ്


39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ


40. അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം കീഴ്ജനങ്ങളുടെ


41. ഉന്നത വനിതകൾ കമ്പോളപ്രദേശങ്ങളിൽ


42. പുതിയമതത്തിൽ ചേരുന്നതിലെ


43. കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ


44. കീഴ്ജനങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെപ്പോലെ


45. പ്രകാശവും തേജസ്സും രത്നശോഭയും


46. ശിക്ഷാ രീതികൾ


47. ചൂഷണത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യമഹിമ


48. കപട അടിമത്തവും യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും


49. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഭൂമികുലുക്കം


50. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും, അവൻ ചാവുന്നതും

bottom of page