top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ

15. Tellicherryയിലെ പ്രാദേശിക ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച സാമൂഹിക സ്ഥിതി

ഈ എഴുത്തിൽ Tellicherryയേയും മലബാറിനേയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണകാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിരൂപം എന്ന നിലയിലാണ്. ഈ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാമൂഹികമായി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെറിയതോതിലുള്ളതും, വലിയതോതിലുള്ളതുംആയ മാറ്റങ്ങളോട് കൂടിത്തന്നെയാകാം ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം നടന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും സംഭവച്ചിരിക്കുക.


ഈ എഴുത്തിൽ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും ഔപചാരിക ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ പ്രയാസം തന്നെയായേക്കാം. കാരണം, ഔപചാരിക ചരിത്രം രാജാക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളും, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അമിതമായി കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെയ്തികളേയും കുറിച്ചായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഇവ രണ്ടിലും പെടാത്ത സാമുഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും, മനുഷ്യ മനോഭാവങ്ങളും, വൈകാരിക വ്യതിചലനങ്ങളും, സാമൂഹിക വെപ്രാളങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായുള്ള പ്രകോപനങ്ങളും, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും, വികർഷണങ്ങളും മറ്റും ഈ വക ഔപചാരിക ചരിത്രങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഇവയിൽ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ കാതലും ബലവും ചൈതന്യവും വീര്യവും മജ്ജയും സത്തും കാമ്പും നന്മയും ഉറഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്.


Telllicherryയിൽ മരുമക്കത്തായ തീയരിൽ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആളുകളിൽ വന്നുചേർന്ന സാമൂഹികവും, മാനസികവും മറ്റുമായ ഉന്നമനം ഏറ്റവുംകൂടുൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത് പ്രാദേശിക നായർമാരെയാകാം. ബ്രാഹ്മണർക്കും അമ്പലവാസികൾക്കും ചെറിയതോതിലുള്ള വെപ്രാളം വന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. മരുമക്കത്തായ തീയർ പ്രാദേശിക ഭാഷാ സ്ക്കൂളുകളിലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്ക്കൂളുകളിലും പഠിച്ചു തുടങ്ങി. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നായർ, അമ്പലവാസി, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാനസിക പ്രശ്നം വളർത്തിയിരിക്കാം. എന്നാൽ പല ഉൾനാടൻ മലയാള ഭാഷാ പാഠശാലകളിലും ചെറിയതോതിലെങ്കിലും ജാതീയമായ അയിത്തങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കാം. Calicutൽ നായർ, അമ്പലവാസി, ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായുള്ള സ്കൂൾ കോഴിക്കോട്ടിലെ പഴയ രാജകുടുംബം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു.


എന്നാൽ Telllicherryയിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്ക്കൂളുകളിൽ ജാതീയമായ പരിഗണനകൾ ഇല്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിനാൽത്തന്നെ CPSന്റെ ഒട്ടനവധി സഹപാഠികൾ നായർ, അമ്പലവാസി, ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ ആയിരുന്നു. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്ക്കൂളിൽ ആശയവിനിമയം ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ കാര്യമായ പ്രശ്നം ഇല്ലതന്നെ. എന്നാൽ സമൂഹം വ്യക്തമായും മലബാറി ഭാഷയിൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ യാതോരു ജാതീയമായ പരിഗണനയും ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ കുട്ടികൾ മരുമക്കത്തായ കുട്ടികളുമായി ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്കൂളുകളെ വിരക്തിയോടും ഭായപ്പാടോടുംകൂടി ഒരു ചെറിയ പക്ഷം നായർ, അമ്പലവാസി, ബ്രാഹ്മണ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം.


ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിലെ കമ്മിഷൻണ്ട് ഓഫിസർമാരുടെ മക്കൾ സാധാ പട്ടാളക്കാരുടെ മക്കളോടൊപ്പം പഠിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷം പോലെയാകാം ഇത്. ഹിന്ദി ഭാഷാ വാക്ക് കോഡുകൾപരമായി അങ്ങ് അടിത്തട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ് സാധാ പട്ടാളക്കാർ. ഇവരുടെ മക്കൾ കമ്മിഷൻണ്ട് ഓഫിസർമാരുടെ മക്കളോടൊപ്പം ഒന്നിച്ച്, പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എടാ, എടീ, നീ തുടങ്ങിയ വാക്ക് കോഡുകളിലെ അടിത്തട്ടിൽ ഉള്ള സമത്വ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളേയും പിടിച്ചുകുലിക്കേയാം. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്ക്കൂളിൽ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രകണ്ട് വരില്ല.


ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം ഈ പ്രശ്നനത്തെ എങ്ങിനെയാണ് നേരിടുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ പട്ടാള കേന്ദ്രങ്ങൾ / barrackക്കുകൾ ഉള്ള ദിക്കുകളിൽ പലപ്പോഴും, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലത്തോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു മിലിറ്ററി സ്ക്കൂളും കാണപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയില്ല. എന്നാൽ മിലിറ്ററി സ്ക്കൂളിലെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം qualityയുടെ കാര്യത്തിൽ പരിതാപകരമായാണ് ഇരിക്കുക എന്ന് ഒരു തോന്നൽ. എന്നാൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളിൽ ഈ വിധ വ്യക്തികളും ആവശ്യംവരുന്ന അനവധി തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക്, ഈ വിധ തൊഴിൽ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചേർന്ന് വിജയകരമായി ജീവിക്കാനായേക്കാം.


കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വലിയ വിദ്യാർത്ഥി-അദ്ധ്യാപക ആശയവിനമയ നിലവാരമൊന്നുമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലായെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥകളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആപേക്ഷിക സാമൂഹിക നിലാവരം ഉയർന്നതാകയാൽ, അവിടെ മറ്റൊരു മാനസിക അന്തരീക്ഷമായിരിക്കാം എന്നു തോന്നുന്നു. തീർച്ചയില്ല.


Telllicherryയിൽ പല നായർ കുടുംബക്കാരും, ജാതീയമായി കീഴിൽപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തൊരുമിച്ച് അവരുടെ മക്കൾ പഠിക്കന്ന രംഗം മനസ്സിൽ മലബാറി ഭാഷയിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്ത്, മാനസികാഘാതം ഏറ്റ്, കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് Calicutലെ സാമൂതിരി പാഠശാലയിലേക്ക് മക്കളെ അയക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ Calicut എന്നുള്ളത് കോരപ്പുഴയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള ദക്ഷിണ മലബാറിലാണ്. വളരെ ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല.


പല നായർ, അമ്പലവാസി, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബക്കാരും മക്കളെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിട്ടില്ലാ എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ശക്തിപ്പെടുകയും ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയെന്ന പേരുകേട്ട ഒരു രാജ്യംതന്നെ ലോകത്തിൽ ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി, ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവായി നിന്ന നായർ, അമ്പലവാസി, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിലെ സന്താനങ്ങൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടി അനുഭവപ്പെട്ടു. മനുഷ്യരിൽ ഒരു വൻ പക്ഷത്തെ കോഴിക്കാട്ടമാക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം, അറിഞ്ഞോ, അറിയാതേയോ, ഭരണ യന്ത്രത്തിൽ കയറി വിലസാൻ അനുവാദം നൽകിയില്ല.


ഇവിടെ ചെറുതായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, മനുഷ്യരിൽ പലരേയും ഈ വിധം നാറ്റിക്കുന്ന ഭാഷകളെ എങ്ങിനെയാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷകൾ എന്ന് നിർവ്വചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിർവ്വചനം മാറ്റി, മറ്റേതെങ്കിലും അനുചിതമായ നാമം നൽകുന്നതല്ലെ കൂടുതൽ ഉചിതവും സുഗ്രാഹ്യവും?


സർക്കാർ ഓഫിസർ ജോലികൾ ലഭിക്കാൻ നിർബന്ധമായും ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിജ്ഞാനം വേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകില്ല. മറിച്ച് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്ളാസിക്കൽ സാഹിത്യത്തിൽ വായിച്ചുള്ള നല്ല പരിചയം തന്നെ വേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് തന്നുന്നത്. ഈ തോന്നലിന് എന്താണ് കാരണം എന്ന് പിന്നീട് പ്രതിപാതിക്കാം. സർക്കാർ ഓഫിസർമാരായി ചേരുന്നവർ, ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ഇങ്ഗ്ളണ്ട് പടുത്തുയർത്താൻ പോന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാനസികാവസ്ഥയുള്ളവരായിരിക്കേണം. ഈ അവസ്ഥാ വിശേഷത്താൽ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന പല നായർ, അമ്പലവാസി, ബ്രാഹ്മണ വ്യക്തികൾക്കും സർക്കാർ ഓഫിസർ സ്ഥാനത്തിന് അർഹത നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.


ഇതും അവരിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിനോട് വൻ മാനസിക എതിർപ്പിന് കാരണം വരുത്തിയിരിക്കാം. കാരണം, ഈ ഇങ്ഗ്ളിഷ് താന്തോന്നികൾ വന്നിട്ടാണ് ഈ വിധ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരിൽ വന്നുപെട്ടത്.


നായർമാരിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും വൻ മാസിക വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. മരുമക്കത്തായ തീയർ സാമൂഹിക തളച്ചിടലിൽ നിന്നും മുക്തിനേടിയാൽ, ഏറ്റവും ആദ്യം അവരുടെ സാമൂഹിക ഇരയാകുന്നത് സാമൂഹികമായി ഉന്നതങ്ങളിൽ അല്ലാത്ത നായർ കുടുംബക്കാരാണ്. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം Tellicherryയിലെ മരുമക്കത്തായ തീയരിൽ ഒരു ചെറിയ പക്ഷം പേരിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വ വളർച്ച തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. നല്ല പൊക്കം, കുനിവില്ലാത്ത തലയെടുപ്പ്, വെളുത്ത നിറം, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം, ഇങ്ഗ്ളിഷ് വസ്ത്രധാരണം, സർക്കാർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുംബക്കാർ അങ്ങിനെ പലതും.


ഈ വളർച്ച ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നാൽ പ്രശ്നമില്ലതന്നെ. മറിച്ച്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആകുമ്പോൾ, പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. വിനയത്തെ വിഡ്ഢിത്തമായും പ്രാപ്തിക്കുറവായും കാണുന്ന ഭാഷകളാണ് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ.


1. കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടെത്തിച്ച


2. നേത്രങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന രാക്ഷസീയമായ


3. വെർച്വൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ


4. വേറൊരു കണ്ണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ


5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും


6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം


7. വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക


8. മൌലിക ഇസ്ളാമിനെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ


9. അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും


10. വന്യജീവികളിലും ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന


11. മ്ളേച്ച ജാതിക്കാരെ ഉയർത്തിയാലുള്ള


12. Joker in the pack ആയി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ


13. വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ


14. അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന സാമൂഹിക


15. ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച


16. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ട്


17. പുരാതന പാണ്ഡിത്യത്തേയും, അറിവിനേയും,


18. പൈശിചിക കോഡകൾക്ക് സമീപിക്കാൻ


19. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന


20. അറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകൾ


21. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച്,


22. ബലഹീനത നൽകുന്ന ഭാഷ, സാമൂഹിക


23. കോണാനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച്


24. British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം!


25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ


26. പരദേശികൾ മലബാറുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ


27. യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും കപട അടിമത്തവും


28. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരോടു കുറച്ച് അകൽച്ച


30. കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട


31. തരംതാഴ്ന്നുപോകും എന്ന ഭയാത്താൽ


32. അടിമജനത്തിന്‍റെ സംഖ്യാ സ്ഥാനം


33. അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം


34. സിനിമാക്കഥകളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ


35. കീഴ്ജനത്തിനെ കയറൂരിവിട്ടാൽ


36. കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ വളർച്ച


37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന


38. അടിമ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ്


39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ


40. അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം കീഴ്ജനങ്ങളുടെ


41. ഉന്നത വനിതകൾ കമ്പോളപ്രദേശങ്ങളിൽ


42. പുതിയമതത്തിൽ ചേരുന്നതിലെ


43. കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ


44. കീഴ്ജനങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെപ്പോലെ


45. പ്രകാശവും തേജസ്സും രത്നശോഭയും


46. ശിക്ഷാ രീതികൾ


47. ചൂഷണത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യമഹിമ


48. കപട അടിമത്തവും യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും


49. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഭൂമികുലുക്കം


50. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും, അവൻ ചാവുന്നതും