top of page

Malayalam Poetic Phrases

മലയാളത്തിലെ കാവ്യാത്മകമായ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങൾ

Previous page                                   Next page

🥕

ബാഷ്പജലകണങ്ങൾ - Vayalar

ഭാ‍വചൈതന്യം

ഭാവോജ്ജ്വലങ്ങളാം - Vayalar

ഭൂമി തരിക്കും

ഭൂമിയുമാകാശവും

മൗനഗാനമേ

മംഗലം പാല

മംഗലംകുന്ന്

മകയിരപ്പൂനിലാവില്‍ - P Bhaskaran

മകരന്ദചഷകങ്ങള്‍

മഞ്ചം വിരിച്ചുവല്ലോ - Vayalar

മഞ്ചു ഭാഷിണി

മഞ്ജു പീതാംബരം - Vayalar

മഞ്ജുഭാഷിണികൾ - Vayalar

മഞ്ഞപ്പളുങ്കന്‍ മല

മഞ്ഞലയിൽ

മഞ്ഞുനീരണിയുന്ന

മൺവിളക്കുമേന്തി

മണികുണ്ഡലമിളകും - P Bhaskaran

മണിത്താലി

മണിദീപമലരുകള്‍ - Yusufali Kechery

മണിദീപമാലിക - Yusufali Kechery

മണിപ്രവാളങ്ങള്‍

മണിമഞ്ജുഷങ്ങളിൽ

മണിമാറില്‍

മണിമാലചാർത്തീ - P Bhaskaran

മണിമുത്തിനോലക്കുട - Vayalar

മണിമുത്ത്

മണിയറ വീണ

മണിവർണ്ണൻ

മണിവിളക്കു - P Bhaskaran

മണിവീണ

മണ്ണിനോടു മല്ലിടുന്ന - Vayalar

മണ്ണിന്റെ മോഹങ്ങൾ - ONV Kurup

മണ്ണു മാടം - P Bhaskaran

മണ്ണോടു മണ്ണായ - Vayalar

മണ്ണോടൂ മണ്ണടിഞ്ഞ - Vayalar

മദംപൊട്ടി നിന്നാൽ - Yusufali Kechery

മദകരമധുമയഗന്ധമായി - OV Usha

മദകരമാമൊരു മറവിയില്‍ - Vayalar

മദപുഷ്പങ്ങൾ

മദമുണർന്നങ്ങനെ

മദാലസ നിമിഷം

മദിരോത്സവങ്ങൾ - Yusufali Kechery

മദ്ധ്യവേനലവധി

മധുകണം

മധുകുംഭത്തിലെ അമൃതു കുടിക്കുകയായിരുന്നു - Vayalar

മധുനുകരാൻ

മധുപകരു - P Bhaskaran

മധുപാന ലീലയല്ല - ONV Kurup

മധുപാന ലീലാലഹരികളില്‍ - ONV Kurup

മധുമതിപുഷ്പം - Vayalar

മധുമയ മന്ദഹാസങ്ങൾ

മധുമാരി

മധുമാസം

മധുരഗന്ധം

മധുരഗീതം

മധുരനൃത്തമേ - ONV Kurup

മധുരമാം ലജ്ജയില്‍

മധുരവനം

മധുരവികാരം

മധുരവുമായ്

മധുരസ്മരണകൾ

മധുരസ്മിതം

മധുരസ്വപ്നം

മധുരാധരം

മധുരാധരമലരും - P Bhaskaran

മധുവിധുരാത്രിയിലാഭരണം - Vayalar

മധുസ്മിതം

മധ്യാഹ്നമനോഹരി

മനതാരിൽ

മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി - Vayalar

മനസ്സില്‍ പാതി പകുത്തുതരൂ - Vayalar

മനോദു:ഖങ്ങള്‍

മനോമുകുരം

മനോരഥം

മനോരമേ

മനോരാജ്യം

മന്ത്രച്ചിറകുകള്‍

മന്ത്രവാദിനികൾ

മന്ദസ്മിതമാം മണിവിളക്ക് - Vayalar

മന്ദാരം ചൂടിയില്ലാ - P Bhaskaran

മന്ദാരപുഷ്പംപോൽ - ONV Kurup

മന്മഥനെത്തുമ്പോൾ

മന്മഥപൂജക്കു - Vayalar

മയക്കുതിര

മയാക്കുതിര

മയിൽപ്പീലിതേന്മാവ് - P Bhaskaran

മയിൽപ്പോട

മയൂഖ ശതങ്ങളും - Vayalar

മയൂരസന്ദേശം

മരച്ചില്ലകൾ

മരതക മാണിക്യം

മരതകക്കാട്ടിലെ - Vayalar

മരതകദ്വീപില്‍ - Vayalar

മരതകവർണ്ണൻ

മരവിച്ച പകലും - Yusufali Kechery

മർദ്ദിത കോടികളെഴുതിയ - Vayalar

മലയേഴും കൈകൂപ്പിത്തൊഴുതു - Vayalar

മലരണിമുറ്റത്ത് - Yusufali Kechery

മലരിട്ടു നിൽക്കുന്നു - Yusufali Kechery

മലരിൻ ആത്മബലി - P Bhaskaran

മലർചെവി - P Bhaskaran

മലർബാണന്‍

മലർവല്ലിയിൽ

മലർക്കാലം

മലർചൊരിയു - P Bhaskaran

മലർമഞ്ജരി

മലർമിഴിയാൽ

മലർമെത്ത

മലർവന സ്വപ്നങ്ങൾ

മലർവാടി

മല്ലികപ്പൂവ്

മഴ നനഞ്ഞു വെയിലുകൊണ്ടു - Vayalar

മഴമുകിലിന്ദ്രധനുസ് - Vayalar

മഴമുകിൽവർണ്ണ - Yusufali Kechery

മഴവില്ലിൻ തോണി - SreekumaranThampi

മാംസപുഷ്പം

മാണിക്യനക്ഷത്ര മുത്തുകളായ്‌ - Vayalar

മാണിക്യനക്ഷത്രക്കൂട്

മാണിക്യവീണ

മാതളത്തേൻപഴം

മാദകനിമിഷങ്ങൾ

മാനം ചുവക്കുമ്പോൾ

മാനത്തെ മട്ടുപ്പാവ്

മാനത്തൊരുപൊന്നോണം

മാനന്തവാടിപ്പുഴ

മാനവ സുഖം - P Bhaskaran

മാനസ മണിവേണു - P Bhaskaran

മാനസം കവർന്നു - P Bhaskaran

മാനസകലികയിലമൃതം - Vayalar

മാനസവീണയിൽ

മാന്ത്രികനഗരം

മാൻപേട

മായല്ലേ..മറയല്ലേ - P Bhaskaran

മായാ ഗന്ധം

മായാചഷകം

മായാജാലക വാതിൽ - Vayalar

മായാതെ മന്ദഹസിക്കും - ONV Kurup

മായാത്ത മധുമാസം - P Bhaskaran

മായാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ - P Bhaskaran

മായാദാസൻ

മായാദ്വീപുകൾ

മായാനിർവൃതി - Vayalar

മായാമൺകുടം

മായാമൃഗം - P Bhaskaran

മായാലോകം

മായിക ബന്ധങ്ങൾ - Changampuzha

മാരനെക്കാത്ത്

മാർഗ്ഗഴി മാസം

മാറിൽ കച്ചകെട്ടി

മാറില്‍ ചൂടുണ്ടോ - Vayalar

മാറില്‍ മുളയ്ക്കും - Vayalar

മാറ്റു നോക്കീടുവാൻ - Balamaniyamma

മാല കൊരുക്കാന്‍

മാലതിപ്പൂ മധുപൻ - Vayalar

മാസ്മരമാമൊരു ലഹരിയില്‍ - Vayalar

മാഹേന്ദ്രനീല രത്നങ്ങളും - Vayalar

മാഹേന്ദ്രനീലമണിമലയില്‍ - Vayalar

മിഴികൾതുറക്കൂ - Vayalar

മിഴിപൊത്തി

മിഴിയറിയാതെ - P Bhaskaran

മുഗ്ഗ്ദ്ധസൗന്ദര്യം - Vayalar

മുഗ്ദ്ധാനുരാഗം

മുഗ്ധമാം ലജ്ജയാല്‍

മുടിക്കെട്ടിൽ

മുടിയില്‍ ചൂടിയ

മുത്തം കൊടുക്കുന്നു

മുത്തണിയിക്കുക - Vayalar

മുത്തു ചിതറും

🧀

മുത്തു വിതച്ചവർ - Vayalar

മുത്തുകളില്‍

മുത്തുക്കുട

മുത്തുച്ചിപ്പീ

മുത്തുവളക്കയ്യുകൾ

മുത്തുവിളക്ക്

മുത്തോലക്കുട

മുദ്ര മോതിരം

മുദ്രിതഹൃദയം - Yusufali Kechery

മുന്തിരിച്ചുണ്ടില്‍ - Vayalar

മുന്തിരിപ്പാത്രം - Vayalar

മുരളി ഗായകൻ - P Bhaskaran

മുരളീരവമരുളീടും - P Bhaskaran

മുറിവേറ്റു വീഴുന്നു - Vayalar

മുല്ലപ്പൂവമ്പുമായ്

മുല്ലയ്ക്കു കാതുകുത്ത് - P Bhaskaran

മുല്ലവള്ളി - Vayalar

മുൾക്കിരീടങ്ങൾ

മുൾമുനകൾ

മുളംകൂട്ടില്‍

മുൾകിടക്കകള്‍

മുള്ളുകളില്‍

മൂകമാമധരം - Yusufali Kechery

മൂടൽമഞ്ഞിൻ വന്മരുഭൂവിൽ - P Bhaskaran

മൂടിപ്പുതപ്പിച്ച

മൂന്നാം തൃക്കണ്ണടയ്ക്കൂ

മൂവന്തി

മൂവന്തിപ്പുഴ നീന്തി

മൃഗമദം ചാലിച്ച് - Vayalar

മൃഗമദതളികയുമേന്തി - Vayalar

മൃഗാംഗബിംബം

മൃണാള മ്രിതുലാൻകുഗലി

മൃണ്മയ പുഷ്പങ്ങൾ - Vayalar

മൃദുമന്ദഹാസം

മൃദുസ്വരം

മെനഞ്ഞെടുത്തൊരു - P Bhaskaran

മെയ് പുണർന്നങ്ങനെ

മെയ്യില്‍ പാതി പകുത്തുതരൂ - Vayalar

മെഴുകുവിളക്കായ്‌ ഉരുകേണം - Vayalar

മേഞ്ഞുനടക്കും

മൈക്കണ്ണിയാളേ - Yusufali Kechery

മൈലാഞ്ചിക്കൈ

മൊട്ടിട്ടു നിൽകുന്നു

മോതിര കൈവിരൽ

മോഹങ്ങൾ കതിരിട്ടുവോ

മോഹന ഹേമന്ത ശീതളരാത്രിയിൽ - Yusufali Kechery

മോഹനരാ‍ഗം

മോഹഭംഗങ്ങൾ - Vayalar

മോഹശതങ്ങളെ - Vayalar

മൌനം നാദമാകൂ

മൌനശതാബ്ദങ്ങൾ

മൌനസംഗീതം

bottom of page