top of page
English class Day 22 – Section 106

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    D 05        D06        D07        D08    D 09        D10         D11        D12    D 13        D14          D15        D16    D 17        D18          D19        D20    D 21        D22         D23        D24    D 25        D26        D27        D28    D 29        D30        D31        D32    D 33        D34        D35        D36    D 37        D38        D39        D40

TRANSLATION

Click on the + sign


👈മലയാളം


ജാതിപരമായി താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ, നീ, എടാ, എടി, അവൻ, അവൾ, അവറ്റകൾ (മലബാറിയിൽ ഇഞ്ഞി, ഓൻ, ഓള്, ഐറ്റിങ്ങൾ) എന്നീ വാക്കുകളുടെ പ്രഹര ശക്തിക്ക്, മുകളിലെ പല സാമൂഹിക തട്ടുകളുടേയും ഭാരം വൻ ഊക്ക് നൽകും.


അങ്ങ് താഴോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും, ഈ വാക്കുകൾക്ക് ശരിക്കും ചുറ്റികയുടെ പ്രഹരശക്തിതന്നെ വന്നുചേരും.

Previous ------ Next

bottom of page