top of page

English class Day 9 – Section 13

Anchor 1

Previous ------ Next

54

Col 1  Fall/Falls വീഴാറുണ്ട്, വീഴുന്നു


Col 2  Fall വീഴുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Falling വീഴുന്നു, വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വീഴുകയായിരുന്നു


Col 4  Fell   വീണു


Col 5  Fallen  വീണിരുന്നു, വീണിട്ടുണ്ട് &.👆

Previous ------ Next

1.  Create sentences – Col 1 - enquire

 

2.  Create sentences – Col 2 – Will – explain

 

3. Create sentences - Col 2 – Will – expose

 

4. Create sentences – Col 2 – Can – express

 

5. Create sentences – Col 2 – Can – face

 

6. Create sentences – Col 2 – May – faint

 

7. Create sentences – Col 2 – May – fall

 

8. Create sentences – Col 2 – May – feel

 

9. Create sentences – Col 2 – Must – fight

 

10. Create sentences – Col 2 – Must – find

 

11. You do

 

12. Conversation – Survey 1

 

13. Speech – About English 1

 

14. English rhyme – I hear thunder

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page