top of page

English class Day 9 – Section 5

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 1  Expose/Exposes ദൃശ്യമാക്കാറുണ്ട്, ദൃശ്യമാക്കുന്നു


Col 2  Expose  ദൃശ്യമാക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Exposing ദൃശ്യമാക്കുന്നു, ദൃശ്യമാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ദൃശ്യമാക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ദൃശ്യമാക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Exposed ദൃശ്യമാക്കി


Col 5  Exposed   ദൃശ്യമാക്കിയിരുന്നു, ദൃശ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് &c.


👆

Previous ------ Next

1.  Create sentences – Col 1 - enquire

 

2.  Create sentences – Col 2 – Will – explain

 

3. Create sentences - Col 2 – Will – expose

 

4. Create sentences – Col 2 – Can – express

 

5. Create sentences – Col 2 – Can – face

 

6. Create sentences – Col 2 – May – faint

 

7. Create sentences – Col 2 – May – fall

 

8. Create sentences – Col 2 – May – feel

 

9. Create sentences – Col 2 – Must – fight

 

10. Create sentences – Col 2 – Must – find

 

11. You do

 

12. Conversation – Survey 1

 

13. Speech – About English 1

 

14. English rhyme – I hear thunder