top of page

English class Day 9 – Section 2

Anchor 1

Previous ------ Next

I enquire about him every day.

ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്.

ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അന്വേഷിക്കുന്നു.


Do I enquire about him every day?

ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ?


 


ഏകവചനം👇


He enquires about him every day.


Does he enquire about him every day?She enquires about him every day.


Does she enquire about him every day?


 


ബഹുവചനം👇


They enquire about him every day.


Do they enquire about him every day?We enquire about him every day.


Do we enquire about him every day?You enquire about him every day.


Do you enquire about him every day?My uncles enquire about him every day.


Do my uncles enquire about him every day?


 


ഏകവചനം👇


My uncle enquires about him every day.


Does my uncle enquire about him every day?

Previous ------ Next

1.  Create sentences – Col 1 - enquire

 

2.  Create sentences – Col 2 – Will – explain

 

3. Create sentences - Col 2 – Will – expose

 

4. Create sentences – Col 2 – Can – express

 

5. Create sentences – Col 2 – Can – face

 

6. Create sentences – Col 2 – May – faint

 

7. Create sentences – Col 2 – May – fall

 

8. Create sentences – Col 2 – May – feel

 

9. Create sentences – Col 2 – Must – fight

 

10. Create sentences – Col 2 – Must – find

 

11. You do

 

12. Conversation – Survey 1

 

13. Speech – About English 1

 

14. English rhyme – I hear thunder

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08