top of page

English class Day 8 – Section 17

Anchor 1

Previous ------ Next

43

Col 1  Drive/Drives വാഹനംഓടിക്കാറുണ്ട്, വാഹനംഓടിക്കുന്നു


👉Col 2  Drive വാഹനംഓടിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Driving വാഹനംഓടിക്കുന്നു, വാഹനംഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വാഹനംഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വാഹനംഓടിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Drove   വാഹനംഓടിച്ചു


Col 5  Driven  വാഹനംഓടിച്ചിരുന്നു, വാഹനംഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് &.


Repeat!👆

Previous ------ Next