top of page

English class Day 8 – Section 13

Anchor 1

Previous ------ Next

40

Col 1  Draw/Draws വരയ്ക്കാറുണ്ട്, വരയ്ക്കുന്നു


👉Col 2  Draw വരയ്ക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Drawing വരയ്ക്കുന്നു, വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വരക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Drew   വരച്ചു


Col 5  Drawn   വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വരച്ചിട്ടുണ്ട് &.


Please repeat!👆

Previous ------ Next