top of page

English class Day 6 – Section 5

Anchor 1

Previous ------ Next

1.  They want to learn English.

അവർക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിക്കണം. (ആഗ്രഹമുണ്ട്)

 

2.  This is their English teacher

ഇത് അവരുടെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് അദ്ധ്യാപകനാണ്.

 

3.  This book is theirs

ഈ പുസ്തകം അവരുടേതാണ്.

 

4.  Give that pencil to them.

ആ പെൻസിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കൂ.

Previous ------ Next