top of page

English class Day 5 – Section 11g

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 1 Bring/Brings കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്, കൊണ്ടുവരുന്നു


Col 2 Bring കൊണ്ടുവരിക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3 Bringing കൊണ്ടുവരുന്നു, കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു


Col 4 Brought കൊണ്ടുവന്നു


Col 5 Brought കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് &.

Previous ------ Next