top of page

English class Day 5 – Section 10b

Anchor 1

Previous ------ Next

ഇനി വാക്യ രചനയിൽ കോളം ഒന്നിലെ പദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാം.


 

ഈ പദങ്ങളും ഒന്ന് വായിക്കുക


I, They, We, You

He, She,

The veterinary doctor, The soldiers


 

I bear a lot of pain.

ഞാൻ കുറേയധികം വേദന സഹിക്കുന്നു. (സഹിക്കാറുണ്ട്).


They bear a lot of pain.

അവർ കുറേയധികം വേദന സഹിക്കുന്നു. (സഹിക്കാറുണ്ട്).


We bear a lot of pain.

ഞങ്ങൾ കുറേയധികം വേദന സഹിക്കുന്നു. (സഹിക്കാറുണ്ട്).


You bear a lot of pain.

നിങ്ങൾ കുറേയധികം വേദന സഹിക്കുന്നു. (സഹിക്കാറുണ്ട്).


The soldiers bear a lot of pain.

പട്ടാളക്കാർ കുറേയധികം വേദന സഹിക്കുന്നു. (സഹിക്കാറുണ്ട്).


He bears a lot of pain.

അയാൾ കുറേയധികം വേദന സഹിക്കുന്നു. (സഹിക്കാറുണ്ട്).


She bears a lot of pain.

അയാൾ (സ്ത്രീ) കുറേയധികം വേദന സഹിക്കുന്നു. (സഹിക്കാറുണ്ട്).


The veterinary doctor bears a lot of pain.

ആ മൃഗ ഡോക്ടർ കുറേയധികം വേദന സഹിക്കുന്നു. (സഹിക്കാറുണ്ട്).

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page