top of page

English class Day 2 – Section 2

Anchor 1

Previous ------ Next

Class Day Two

രണ്ടാം ദിവസത്തെ ക്ളാസ്.


 

ആദ്യം നമുക്ക് I, He, She, They, We, You എന്നീ പദങ്ങളുടെ 👆നാലു രൂപങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പഠിക്കാം.
Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches