top of page

English class Day 24 – Section 86

Anchor 1

Previous ------ Next

THAT അത്, അതാണ്, ആ

                                                                                                                👇


 

27. That hospital is in a very good location.

ആ ആശുപത്രി ഒരു വളരെ നല്ല സ്ഥാനത്താണ്.


28. You should not allow that man to come here again.

ആ ആളെ വീണ്ടും ഇവിടെ വരാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്.


29. They want to buy that land.

അവർക്ക് ആ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്.


30. That was his idea.

അത് അയാളുടെ ആശയമായിരുന്നു.


31. Our aim is to bring that car here.

ആ കാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.


32. She should have been very curt to that woman.

ആ സ്ത്രീയോട് വളരെ കടുപ്പമായി അയാൾ(സ്ത്രീ) പെരുമാറേണ്ടതായിരുന്നു.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page