top of page

English class Day 24 – Section 84

Anchor 1

Previous ------ Next

Using the word There in a different sense to create sentences.


There എന്ന വാക്കിന്‍റെ മറ്റൊരു വാക്യ രചന 👉


 

33. There is good news coming.

ഒരു നല്ല വാർത്ത വരുന്നുണ്ട്.


33a. There was a good news coming.

ഒരു നല്ല വാർത്ത വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.


34. There is a wonderful news that I want to tell you.

ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അത്യുഗ്രൻ വാർത്തയുണ്ട്.


34a. There was a wonderful news that I wanted to tell you.

ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അത്യുഗ്രൻ വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു.


35. There is a bridge on this road. 

ഈ റോഡിൽ  ഒരു പാലം ഉണ്ട്.


35a. There was a bridge on this road.

ഈ റോഡിൽ ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു.


36. There is something that I want to hide from him.

അയാളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്.

Previous ------ Next