top of page

English class Day 24 – Section 67

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 5 - Could have - ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.


Could ... have?  - ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ?                                                                                        👇

 

Col 1  Expose/Exposes ദൃശ്യമാക്കാറുണ്ട്, ദൃശ്യമാക്കുന്നു


Col 2  Expose  ദൃശ്യമാക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Exposing ദൃശ്യമാക്കുന്നു, ദൃശ്യമാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ദൃശ്യമാക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ദൃശ്യമാക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Exposed ദൃശ്യമാക്കി


Col 5  Exposed   ദൃശ്യമാക്കിയിരുന്നു, ദൃശ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് &c.

Previous ------ Next