top of page

English class Day 23 – Section 46

Anchor 1

Previous ------ Next

THAT അത്, അതാണ്, ആ

                                                                                                                👇


 

21. That is not the right approach.

ശരിയായ സമീപനം അതല്ല.


22. Can you come with me to see that man? 

ആ ആളെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ വരാൻ കഴിയുമോ?


23. Should I do that?

ഞാൻ അത് ചെയ്യണമോ?


24. That is something you should never mention.

നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത്.


25. That was the right time to go out.

പുറത്ത് പോകാൻ ഉചിതമായ സമയമായിരുന്നു അത്.


26. Why has he been asked to go?

അയാളോട് പോകാൻ എന്ത് കൊണ്ടാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്?

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page