top of page

English class Day 23 – Section 34

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 5 - Should have  -   ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു


Should ... have?   -    ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നുവോ?

                                                                                                                   👇


 

12

Col 1  Bite/Bites കടിക്കാറുണ്ട്, കടിക്കുന്നു


Col 2  Bite കടിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Biting കടിക്കുന്നു, കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കടിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Bit കടിച്ചു


Col 5  Bitten  കടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കടിച്ചിട്ടുണ്ട് &.

Previous ------ Next