top of page

English class Day 23 – Section 12

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 5 - Have / Has ഉണ്ട്


Have? Has ? ഉണ്ടോ?

                                                                                                                   👇


 

8


Col 1  Attack/Attacks ആക്രമിക്കാറുണ്ട്, ആക്രമിക്കുന്നു


Col 2  Attack  ആക്രമിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Attacking ആക്രമിക്കുന്നു, ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു,


Col 4  Attacked ആക്രമിച്ചു


Col 5  Attacked ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് &.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page