top of page

English class Day 22 – Section 81

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 5 

                       Have   -  ഉണ്ട്.

                      Have?  -ഉണ്ടോ?


                      Has - ഉണ്ട് (ഏകവചനം)

                      Has? - ഉണ്ടോ? (ഏകവചനം)

                                                                                                                           👇


 

20

Col 1  Call/Calls വിളിക്കാറുണ്ട്, വിളിക്കുന്നു


Col 2  Call വിളിക്കുക  (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Calling വിളിക്കുന്നു, വിളിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വിളിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Called വിളിച്ചു


Col 5  Called  വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് &.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page