top of page

English class Day 22 – Section 22

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 2 

                         Can   കഴിയും, പറ്റും, സംഭാവ്യമാണ്


Can? കഴിയുമോ?  സംഭാവ്യമാണോ?                                                                                👇

 


 

15

Col 1  Bore/Bores തുളയ്ക്കാറുണ്ട്, തുളയ്ക്കുന്നു


Col 2  Bore തുളയ്ക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Boring തുളയ്ക്കുന്നു, തുളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തുളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, തുളയ്ക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Bored തുളച്ചു


Col 5  Bored  തുളച്ചിരുന്നു, തുളച്ചിട്ടുണ്ട് &.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page