top of page

English class Day 22 – Section 4

Anchor 1

Previous ------ Next

03a. As she was a good swimmer, she could save him. 

അയാൾ(സ്ത്രീ) ഒരു നല്ലനിലവാരമുള്ള നീന്തൽക്കാരിയായിരുന്നു എന്നത്കൊണ്ട്, അയാൾക്ക്(സ്ത്രീ) അയാളെ രക്ഷിക്കാനായി. 


03b. She was a good swimmer. So she could save him.

അയാൾ(സ്ത്രീ) ഒരു നല്ലനിലവാരമുള്ള നീന്തൽക്കാരിയായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട്, അയാൾക്ക്(സ്ത്രീ) അയാളെ രക്ഷിക്കാനായി. 


03c. She could save him, because she was a good swimmer.

അയാൾക്ക്(സ്ത്രീ) അയാളെ രക്ഷിക്കാനായി. കാരണം, അയാൾ(സ്ത്രീ) ഒരു നല്ലനിലവാരമുള്ള നീന്തൽക്കാരിയായിരുന്നു.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page