top of page

English class Day 22 – Section 3

Anchor 1

Previous ------ Next

02a. As he drives recklessly, I will not go in his car.

അയാൾ ലക്കുംലഗാനുമില്ലാതെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട്, ഞാൻ അയാളുടെ കാറിൽ പോകില്ല.


02b. He drives recklessly. So I will not go in his car.

അയാൾ ലക്കുംലഗാനുമില്ലാതെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് ഞാൻ അയാളുടെ കാറിൽ പോകില്ല.


02c. I will not go in his car because he drives recklessly.

ഞാൻ അയാളുടെ കാറിൽ പോകില്ല. കാരണം, അയാൾ ലക്കുംലഗാനുമില്ലാതെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്.

Previous ------ Next