top of page

English class Day 21 – Section 16

Anchor 1

Previous ------ Next

175

Col 1  Write/Writes എഴുതാറുണ്ട്, എഴുതുന്നു


Col 2  Write എഴുതുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Writing എഴുതുന്നു, എഴുതികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എഴുതികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, എഴുതുകയായിരുന്നു


Col 4  Wrote   എഴുതി


Col 5  Written  എഴുതിയിരുന്നു, എഴുതിയിട്ടുണ്ട് &c.

Previous ------ Next