top of page

English class Day 20 – Section 108

Anchor 1

Previous ------ Next

171

Col 1  Welcome/Welcomes സ്വാഗതം ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു


Col 2  Welcome  സ്വാഗതം ചെയ്യുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Welcoming സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയായിരുന്നു


Col 4  Welcomed സ്വാഗതം ചെയ്തു


Col 5  Welcomed സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്


Repeat!👆

Previous ------ Next