top of page

English class Day 20 – Section 73

Anchor 1

Previous ------ Next

165

Col 1  Wait/Waits കാത്ത് നിൽക്കാറുണ്ട്, കാത്ത് നിൽക്കുന്നു


Col 2  Wait കാത്ത് നിൽക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Waiting കാത്ത് നിൽക്കുന്നു, കാത്ത് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കാത്ത് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കാത്ത് നിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Waited   കാത്ത് നിന്നു


Col 5  Waited  കാത്ത് നിന്നിരുന്നു, കാത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് &c.


Repeat!👆

Previous ------ Next