top of page

English class Day 19 – Section 18

Anchor 1

Previous ------ Next

I could have talked to them.

എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.


Could I have talked to them?

എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവോ?


What could I have talked to them?

എനിക്ക് അവരോട് എന്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു?


From where could I have talked to them?

എനിക്ക് അവരോട് എവിടെനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു?


When could I have talked to them?

എനിക്ക് അവരോട് എപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു?


How could I have talked to them?

എനിക്ക് അവരോട് എങ്ങിനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു?


How many times could I have talked to them?

എനിക്ക് അവരോട് എത്രപ്രാവശ്യം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു?


At what time could I have talked to them?

എനിക്ക് അവരോട് എത്ര മണിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു?


Who could have talked to them?

അവരോട് ആർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു?                            👉

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page