top of page

English class Day 18 – Section 26

Anchor 1

Previous ------ Next

There


Using the word There in a different sense to create sentences.


 


There എന്ന വാക്കിന്‍റെ മറ്റൊരു വാക്യ രചന 👉

 

6. There is no solution for this problem. 

ഈ പ്രശ്നത്തിന് യാതോരു പരിഹാരവും ഇല്ല.


6a. There was no solution for this problem. 

ഈ പ്രശ്നത്തിന് യാതോരു പരിഹാരവും ഇല്ലായിരുന്നു.


7. There is so much to do tomorrow.

നാളെ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഉണ്ട്.


7a. There was so much to do tomorrow.

നാളെ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു.


8. There is a river at the end of this road.

ഈ നിരത്തിന്‍റെ അന്ത്യത്തിൽ ഒരു പുഴയുണ്ട്.


8a. There was a river at the end of this road.

ഈ നിരത്തിന്‍റെ അന്ത്യത്തിൽ ഒരു പുഴയുണ്ടായിരുന്നു.


9. There are five people standing outside.

പുറത്ത് അഞ്ച് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.


9a. There were five people standing outside.

പുറത്ത് അഞ്ച് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.


10. There are eighteen files inside this folder.

ഈ ഫോൾഡറിൽ പതിനെട്ട് ഫൈലുകൾ ഉണ്ട്.


10a. There were eighteen files inside this folder.

ഈ ഫോൾഡറിൽ പതിനെട്ട് ഫൈലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.


11. There are two eggs inside this basket.

ഈ കൊട്ടയിൽ രണ്ട് മുട്ട ഉണ്ട്.


11a. There were two eggs inside this basket.

ഈ കൊട്ടയിൽ രണ്ട് മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു.


12. There are so many places to visit in Cannanore. 

കണ്ണുരിൽ സന്ദർശ്ശിക്കാൻ വളരെയധികം സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്.


12a. There were so many places to visit in Cannanore.

കണ്ണുരിൽ സന്ദർശ്ശിക്കാൻ വളരെയധികം സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Previous ------ Next