top of page

English class Day 18 – Section 11

Anchor 1

Previous ------ Next

1.  I was swimming across the river.

ഞാൻ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.


Was I swimming across the river?

ഞാൻ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവോ?


From where was I swimming across the river?

ഞാൻ എവിടെനിന്നുമാണ് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്?


Why was I swimming across the river?

ഞാൻ എന്തിനായിരുന്നു പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്?


When was I swimming across the river?

ഞാൻ എപ്പോഴായിരുന്നു പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്?


How was I swimming across the river?

ഞാൻ എങ്ങിനെയായിരുന്നു പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്?


How many times was I swimming across the river?

ഞാൻ എത്രപ്രാവശ്യമായിരുന്നു പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്?


At what time was I swimming across the river?

ഞാൻ എത്രമണിക്കായിരുന്നു പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്?


Who was swimming across the river?

ആരായിരുന്നു പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്?

👉

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page