top of page

English class Day 17 – Section 18

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 2 - Can കഴിയും, പറ്റും.                                                               👇

148

Col 1  Stay/Stays താമസിക്കാറുണ്ട്, താമസിക്കുന്നു


Col 2  Stay  താമസിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Staying താമസിക്കുന്നു, താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു,

താമസിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Stayed  താമസിച്ചു


Col 5  Stayed താമസിച്ചിരുന്നു, താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് &c.

Previous ------ Next